16 октомври 2013

Freedom for Dragan Iliev / Свобода за Драган Илиев

Моля подпишете петицията - Please sign the petition

Драган Велинов Илиев e студент по Философия, на 27 години от София, България. Като един млад гражданин, той е отдаден на обществото, като всячески е допринасял за благосъстоянието на обществото, в зависимост от скромните му възможности. На 09.10.2013 г., Драган Илиев учавства в шествието против кабинета на Премиерът на Република България, Пламен Орешарски, продължаващо вече повече от 120 дни.

Тогава една служителка на органите на реда, в открита борба с един възрастен гражданин, си хвърля каската на земята с думите, „сега ще видиш ти”, отправени към човека. Каската пада на 2 метра от Драган, като той отива и вдига каската от земята, с намерението да я върне на служителката. След като вдигна каската, той е респектиран от служителката, с думите „Върни ми каската!!!”, блъскайки и дърпайки го във всички посоки.

След като Драган повтаря 2 пъти, че “каската е вдигната с намерението да бъде върната на служителката мирно и доброволно, в съгласие с първоначалният замисъл”, тя продължава да упражнява агресия без всякакви възможности за открита, рационална комуникация. След това още 2-ма униформени служители хващат Драган, като и тримата вкупом започват да го дърпат. Трети път той отправя съобщението, че е „мирен протестиращ, взел е каската да я върне и не иска конфронтации”, като именно той връща собственоръчно каската на служителката, в нейните ръце.

По-късно Драган е спрян със свой приятел, разхождайки се с 2 бутилки Айрян, като инструкциите от страна на служителите са: „покажете си личните документи, иначе ще ви задържим”. След като Драган и приятелят му съдействат напълно за документите, и кооперативно учавстват в обиска от страна на служителите, те са задържани без предупреждение, като на въпросите защо са задържани, трима от 7-те служители извършващи операцията по задържане отговарят, цитирам: „ей, сега ще видите защо”!

Драган, човекът върнал лично каската на служителката на полицията, от земята, е обвинен в Грабеж с дързост и хулиганство, като наказанието има възможност да е за период от 3 до 5 години. Подкрепете един деен и отговорен член на обществото. Нека не позволяваме субективизмът и погрешната оперативна перцепция да отнемат правото на гражданите да бъдат свободни! Особено когато кооперират!


Dragan Velinov Iliev is a 27-years old Philosophy student from Sofia, Bulgaria. As a young citizen, he is devoted to society, always contributing for the commonwealth of society, in accordance to his humble potential. On the 09.10.2013, Dragan Iliev attended to the protest procession against the Office of the Prime-Minister of the Republic of Bulgaria, Mr. Plamen Oresharski, continuing 120+ days.

Then, a policewoman, being in an open struggle with an old male citizen, tosses her protective helmet on the ground, shouting at the old citizen, “now you’ll see”. The helmet falls just 2 meters away from Dragan, as he walks towards it and bends down to pick the helmet up, with the intention to give it back to the policewoman. After he picks the helmet on, he is respected from this particular police officer with the words “Give my helmet back!!!”, pushing and pulling Dragan in all directions. After Dragan repeats twice, that “the helmet is picked by him with the intention to give it back peacefully and cooperatively, in accordance with the intention from the very start”, she continues on exerting aggression, with no ways of establishing an open, rational
communication from her side. After that two more police officers grab on Dragan, as the total 3 police officers start pulling him and tossing him around. For the third time, he announces that he is “a peaceful protester, who picked the helmet up with the intention of giving back the helmet, with no confrontation”, as Dragan is the person who personally gives the helmet into her (the policewoman’s) hands.

Later on, Dragan, along with a friend of his, is stopped by the police, while walking with two bottles of yogurt, as the police instructions are, “give us your identity cards, or we will arrest you.” After Dragan and his friend cooperate totally with showing their cards and with helping the police officers in the search, they are arrested without a notice, as to the questions “why are they arrested”, three of the 7 police officers involved in the arrest operation answer, quote, “now you’ll see why!”

Dragan, the person who personally gave the policewoman her helmet back, from the ground, is charged with “Bold pillage and hooligan activity”, as the sentence may be from 3 to 5 years.
Support an active and responsible member of society. Let us not allow subjectivism and err operational perception took away the citizens their right to be free! Especially when they cooperate!

Моля подпишете петицията - Please sign the petition

Няма коментари:

Публикуване на коментар