16 декември 2008

Натура 2000 по директивата за хабитатите вече е факт!

На 12.12.2008 е одобрен окончателно списъка от проекто защитени зони по Директивата за Хабитатите.
Това подтвърждение означава включване на режимите за защита, посочени в чл. 6 (2), (3) и (4) на Директивата за Хабитатите.
Одобряването на тази научно обоснована мрежа за съхраняване на Българската природа е резултат само и единствено на действията на българските граждани.
Честито на всички!

Няма коментари:

Публикуване на коментар