09 декември 2008

Груби нарушения в защитена местност "Огняновско-Синитовски рид"

източник: Българско дружество за защита на птиците

При посещение на експерти на Българско дружество за защита на птиците в района на защитена местност "Огняновско - Синитевски рид" част от защитени зони „Бесапарски ридове” и „Бесапарски възвишения” на 21.11.2008 г., се е установило, че в землището на село Синитово с координати 35 T 283475 4665993, община Пазарджик, се извършва сеч в гора от космат дъб (Quercus pubescens) на площ приблизително 45 ha.

С това деяние са извършени следните нарушения:

  • ЗАПОВЕД № РД-408 на Министъра на околната среда и водите от 7 юли 2008 г. за увеличавана на площта на ЗМ "Огняновско - Синитевски рид". В точка II.4.10. на заповедта се забраняват “всякакви сечи, с изключение на сечи за отстраняване на неместни и инвазивни видове и сечи в съществуващите горски култури”.
  • Унищожена е по-голямата част от площта на природно местообитание 91AA * “Източни гори от космат дъб” в ЗЗ “Бесапарски възвишения”. Местообитанието е приоритетно за опазване съгласно Директива 92/43/EEC (Директива за хабитатите) и е предмет на опазване на ЗЗ “Бесапарски възвишения”.
  • При сечта са отрязани и 3 дървета с обитаеми гнезда – 2 на обикновен мишелов (Buteo buteo) и 1 на белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Видовете са част от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Белоопашатия мишелов е предмет на опазване на ЗЗ “Бесапарски ридове”. Имайки предвид ограничения гнездови субстрат в района, сечта ще окаже значително отрицателно въздействие върху популацията на белоопашатия мишелов в зоната. Трябва да се има предвид, че територията е една от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за гнездящият тук белоопашат мишелов.
  • Изсичането на гората унищожи единственото находище в ЗЗ “Бесапарски възвишения” на обикновената пърчовка - Himantoglossum caprinum. Видът е предмет на опазване на зоната, включен е в Приложения № 2 и 3 на ЗБР.
  • Изсичането на гората унищожи местообитанията на българския ендемит лъжливопазвена метличина (Centaurea pseudoaxillaris) както и на вида недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), и двете растения са включени в Приложение № 3 на ЗБР.


По този начин са нарушени Директиви 79.409/ЕЕС (Директива за птиците) и 92/43/EEC (Директива за хабитатите) с всички произтичащи от това последици за България. Нарушени са също Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Сигналът е изпратен до РИОСВ-Пазарджик, с копия до Националната служба за защита на природата и Регионалната дирекция по горите - Пазарджик

Няма коментари:

Публикуване на коментар