04 януари 2012

Еко организации призовават Народното събрание да отхвърли предложените промени в Закона за горите

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
София 1000, п.к. 972 тел. 088/ 702 02 02, 088/ 885 47 43
eл. поща: info@esd-bg.org Интернет: www.esd-bg.org

Еко организации призовават Народното събрание да отхвърли предложените промени в Закона за горите

03.01.2012 г.
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” и коалиция от неправителствени организации призовават депутатите от Комисията по земеделие и гори и от Комисията по околна среда и води в Народното събрание да отхвърлят одобрения от Министерски съвет на 28.12.2011 г. законопроект за изменение и допълнение в Закона за горите, тъй като той без съмнение ще доведе до ощетяване и унищожаване на българската природа, ще застраши екологическата и националната сигурност, ще доведе до недопустима държавна помощ, ще стимулира незаконните сечи, горските палежи и износа на неправомерно добита дървесина.
Законопроектът би довел до стимулиране в бъдеще на незаконното строителство на ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите, което се явява недопустима държавна помощ. Създават се условия крупните заменки на десетки хиляди декари гори във вододайните зони на нашата страна да се случат отново. Неприемлива е възможността съществуващите територии да бъдат допълвани с нови площи от държавния горски фонд без търг, а впоследствие да бъдат обезлесявани и изграждани стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения, като при това се гарантира узаконяването им от държавните институции. Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от изпълнението на одобрения от Министерски съвет законопроект:

 • Спестявайки си стотици милиони лева дължими държавни такси в дългосрочен план от промяна на предназначението на гори, определени компании ще могат да узаконят действащи съоръжения в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.
 • Определени компании, получили чрез заменки горски площи в стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще имат възможност да строят без общ устройствен план и да обезлесяват свободно останалите незасегнати вододайни зони в страната, с всички очаквани последствия, а именно – промяна на климата в регионите към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия на почвите в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като например язовир „Искър”.
 • Очакваните негативни последствия от приемането и изпълнението на законопроекта пряко ще застрашат екологическата и националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за държавната власт и за страната до пет-десет години.
  Ощетяването на обществения интерес и избягването на приходи за държавния бюджет възлизат на най-малко 80 милиона лева само за следващите три години.
  Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” (www.esd-bg.org) е една от първите български природозащитни неправителствени организации, която наскоро чества двадесет и пет години от създаването си. Учредена е през 1986 г. като български клон на международното екологично движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации. Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване устойчивото развитие в България, застъпничество за представяне на екологични теми в образованието, науката и ежедневния живот.

Приложение: Становище на сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.

За допълнителна информация и контакт:
Илиян Пламенов, тел.: 088/ 885 47 43
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”
www.esd-bg.org


СДРУЖЕНИЕ „ЕКОФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
София 1000, п.к. 972 тел. 088/ 702 02 02, 088/ 885 47 43
eл. поща: info@esd-bg.org Интернет: www.esd-bg.org

До
Комисията по земеделие и гори в Народното събрание
Комисията по околна среда и води в Народното събрание
Медиите

Копие:
Министерски съвет
Министерство на земеделието и храните
Министерство на околната среда и водите
Министерство на финансите
Държавна агенция „Национална сигурност”

СТАНОВИЩЕ
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, одобрен от
Министерски съвет на 28.12.2011 г.


Уважаеми госпожи и господа,
Представяме на Вашето внимание становище относно одобрения на 28.12.2011 г. от Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Имаме основание да считаме, че приемането на предложените разпоредби ще доведе до унищожаване на големи територии от републиканските вододайни зони, намаляване на плодородието на Горнотракийската низина и Софийското поле. Имайки предвид, че се намираме във времена на все по-оскъдни природни ресурси, ефектите от приемането на законопроекта биха представлявали заплаха за екологическата сигурност на България.
Бихме искали да насочим Вашето внимание, по-конкретно към параграфи 4, 10, 11.1, 13.1, 22 и 45 в законопроекта. Предложените текстове биха довели до фактическо облагодетелстване на икономически оператори от туристическия сектор. Законопроектът би довел до стимулиране в бъдеще на незаконното строителство на ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите, което се явява недопустима държавна помощ. Създават се условия крупните заменки на десетки хиляди декари гори във вододайните зони на нашата страна да се случат отново. Неприемлива е възможността съществуващите територии да бъдат допълвани с нови площи от държавния горски фонд без търг, а впоследствие да бъдат обезлесявани и изграждани стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения, като при това се гарантира узаконяването им от държавните институции. Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от изпълнението на одобрения законопроект:
- Спестявайки си стотици милиони лева дължими държавни такси в дългосрочен план от промяна на предназначението на гори, определени компании ще могат да узаконят действащи съоръжения в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.
- Определени компании, получили чрез заменки горски площи в стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще имат възможност да строят без общ устройствен план и да обезлесяват свободно останалите незасегнати вододайни зони в страната, с всички очаквани последствия, а именно – промяна на климата в регионите към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия на почвите в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като например язовир „Искър”.
- Очакваните негативни последствия от приемането и изпълнението на законопроекта пряко ще застрашат екологическата и националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за държавната власт и за страната до пет-десет години.

Мотивите ни за отрицателното ни становище относно одобрения законопроект са следните:

 1. Параграфи 4 и 13.1 водят до загуба на най-малко 60 милиона лева в рамките на следващите три години от премахването на таксите за промяна на предназначението на имоти за ски писти и стъпки на лифтове и влекове. Считаме за неморално, когато всички държави са в икономическа криза и недостигат средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България. По същество, това предложение представлява схема за държавна помощ, която е недопустима съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.
 2. Параграфи 4, 10 и 11.1 поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това от своя страна, ще доведе не само до загуба на нови 20 милиона лева в следващите три години, но и поставя закона в смешно положение да регламентира дългосрочните наеми на горски територии на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.
 3. Параграф 10 обвързва правата на ползване на горските територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. В този смисъл, тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.
 4. Одобрените текстове в параграф 13.1, които разрешават промяната на предназначението на горски имоти, придобити по реда на параграф 123 от отменения Закон за горите, действащ между 2003 г. и 2011 г., без общ устройствен план, са небалансирани и несправедливи. Тези собственици са придобили имотите си възползвайки се от непазарните механизми на старите наредби за оценки на горите и допълнителното им поощряване с предложените текстове ще доведе до нова бърза урбанизация на съществуващите горски територии без осигурена инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, което от своя страна ще доведе и до нови екологични проблеми пред управлението на горите. Обществеността вече видя как това се случи в земеделските земи по Черноморието и в планинските курорти, поради което отварянето на темата за урбанизация без общи устройствени планове представлява особена опасност за туризма и за българската природа.
 5. Параграф 22 премахва всякакви гаранции при износа на дървесина и недървесни горски продукти за тяхната законност по отношение на добива. Това е нарушение на няколко европейски регламента за гарантиране законността на използваната в ЕС дървесина и недървесни продукти от горите и би поощрило незаконния дърводобив и палежите в горите. Това е особено опасно за частните гори, които в момента са обект на чести престъпления след като с промяна в Закона за горите отпадна държавната охрана за тях.
 6. С параграф 45 отново се създава възможност за промяна на сроковете за ловуване чрез административни решения и се поставя изпълнителната над законодателната власт. Бихме искали да напомним, че за последните 20 г. България неколкократно е изправяна пред опасност от санкции по отношение спазването на няколко международни конвенции, а от 2007 г. и на няколко европейски директиви в следствие увеличаване сроковете на лова. Считаме, че важното в момента е не до кога се ловува, а как се ловува и има ли достатъчно дивеч. Одобреният законопроект не решава тези проблеми пред лова в страната.

В този му вид, Законопроектът за изменение и допълнение в Закона за горите следва да бъде отхвърлен от Комисията по земеделие и гори, и от Комисията по околна среда и води в Народното събрание, защото безспорно ще доведе до ощетяване и унищожаване на българската природа, ще застраши екологическата и националната сигурност, ще доведе до недопустима държавна помощ, ще стимулира незаконните сечи, горските палежи и износа на неправомерно добита дървесина.
Продължаваме да очакваме правителството да изпълни предизборните си обещания за криминализиране на заменките на гори и земи, и за подвеждане под отговорност на облагодетелствалите се лица. Обръщаме Вашето внимание и на кратките срокове за обществени консултации по законопроекта, неотговарящи на изискванията на Закона за нормативните актове, както и на липсата на мотивите за приемането му.
Подкрепяме искането на коалицията от екологични неправителствени организации за незабавно приемане на промяна в Закона за горите, с която да се обявят за нищожни всички сделки с гори и земи от държавния горски фонд от 2000 г. до момента. Всички незаконни строежи следва да бъдат разрушени, а околната среда да бъде възстановена със средства на нарушителите на закона. Отговорните длъжностни лица и извършителите на престъпления относно незаконните строежи и заменки следва да бъдат подведени под наказателна отговорност.
Ще продължим да наблюдаваме процеса и няма да се поколебаем, заедно с останалите екологични неправителствени организации, да уведомим Европейската комисия и Европейския парламент, ако предложените текстове, облагодетелстващи частни бизнес интереси, бъдат приети от Народното събрание.


30.12.2011 г.
гр. София

Няма коментари:

Публикуване на коментар