05 март 2014

Конкурс за асистент по ботаника

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „АСИСТЕНТ” по:

Ботаника, с шифър 01.06.03- един;

Конкурсът е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
Автобиография (CV);
Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси” - тел. 032/654-454; 654-323. 032/654-454

Няма коментари:

Публикуване на коментар