02 ноември 2009

Околна среда: Комисията предупреждава Полша и България относно пропуски в опазването на природата; съответният казус с Германия е приключен

източник: Портал на Европейския съюз
Европейската комисия предприема правни действия срещу Полша и България за неспазване на изискването за надлежна оценка на въздействието на проекти за строителство върху защитени природни зони. Освен това Комисията прекрати продължилия дълго време казус срещу Германия относно определянето на специални защитени зони за птици.
Комисарят на ЕС по околната среда Ставрос Димас заяви: „Натура 2000 — европейската мрежа от защитени зони — е от решаващо значение за оцеляването в дългосрочна перспектива на нашите най-ценни и застрашени биологични видове и местообитания. Мрежата ни осигурява здрави екосистеми, които доставят жизнено важни услуги, като например пречистване на въздуха и на водите. Винаги когато се засягат защитени зони, от съществено значение е да се предотвратят или намалят всякакви въздействия и призовавам Полша и България да извършват това. Приветствам и приключването на казуса с Германия относно зони, защитени съгласно Директивата за птиците: това потвърждава, че е постигнат напредък за окончателното изграждане на мрежата Натура 2000.“

Първо предупреждение до Полша относно автомагистрала, пресичаща обекти на Натура 2000
Комисията изпрати на Полша първо предупредително писмо за нарушаване на законодателството за опазване на природата, понеже е одобрено и почти завършено строителството на автомагистрала, пресичаща четири обекта на Натура 2000. Комисията счита за определено неадекватна първоначалната оценка на въздействието на отсечката Шчечин — Горзов от автомагистралата S3, на която оценка се е основавало разрешението за проекта. В допълнителни подробни оценки, извършени след започване на строителните работи, също така се заключава, че няма значително въздействие върху обекти на Натура 2000. Това обаче противоречи на фактически доказателства, че на няколко места в обекти на Натура 2000 се разрушават приоритетни горски местообитания, а в друг обект се излагат на риск местообитания на птици. Комисията счита, че Полша е нарушила Директивата за местообитанията с разрешаването и частичното изпълнение на проекта. Поради това Комисията изпраща първо писмено предупреждение.

Първо писмено предупреждение до България за системно нарушаване на законодателството за опазване на природата
Европейската комисия изпраща първо писмено предупреждение до България за системно неспазване на задължението за адекватна защита на защитените зони за птици на своята територия. Комисията е получила множество оплаквания относно продължаващи проекти за туризъм, изграждане на градска инфраструктура и на вятърни електроцентрали в различни защитени зони за птици в цяла България. Комисията счита, че България системно не изпълнява своите задължения да опазва зоните, подлежащи на защита по силата на Директивата за птиците, и да оценява правилно кумулативните последици от многобройните одобрени планове и проекти върху околната среда, местообитанията на птици и биоразнообразието. България разполага с два месеца за отговор.

Комисията закри казуса с Германия относно определянето на специални защитени зони за птици
Определянето от Германия на допълнителни защитени зони за птици позволи на Комисията да прекрати продължителната процедура срещу страната за нарушаване на законодателството за опазване на природата. През 2001 г. Комисията изпрати на Германия първо предупредително писмо, понеже не е определила достатъчно по брой и размер специални защитени зони по силата на Директивата за птиците. През 2006 г. е изпратено второ и последно предупредително писмо, понеже определените зони все още бяха недостатъчни в девет федерални провинции. От 2006 г. насам Германия определи общо над 12 000 km² за допълнителни защитени зони и разширяване на съществуващи такива. Поради това Комисията реши да закрие казуса.

Законодателството на ЕС за опазване на природата
Европейската природа е защитена чрез два основни законодателни документа — Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Съгласно Директивата за птиците, държавите-членки трябва да определят като специални защитени зони всички най-подходящи места за опазване на видовете диви птици. Европейската комисия използва най-добрата налична орнитологична информация, за да оцени доколко държавите-членки са изпълнили задължението си да определят специални защитени зони.
Съгласно Директивата за местообитанията, от държавите-членки се изисква да определят обекти от значение за Общността с цел защита на типовете естествени местообитания, както и да опазват биологични видове, включени в списъците на застрашени видове. Специалните защитени зони и обектите от значение за Общността образуват заедно мрежата от защитени зони Натура 2000, която представлява най-важният инструмент на ЕС за защита на естествените местообитания и на растителните и животински видове в тях.

Правна процедура
Член 226 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощия да предприема правни действия срещу държава-членка, която не спазва своите задължения.
Ако Комисията прецени, че би могло да е налице нарушение на правото на ЕС, което предполага откриването на процедура за нарушение (infringement procedure), Комисията изпраща „Официално уведомително писмо (Letter of Formal Notice)“ (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, с искане тя да представи своите забележки до определена дата, обикновено в срок от два месеца.
В зависимост от отговора или от липсата на отговор от съответната държава-членка, Комисията може да вземе решение да изпрати „Аргументирано становище (Reasoned Opinion)“ (второ и окончателно писмено предупреждение) до държавата-членка. В този документ ясно и окончателно се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и се призовава държавата-членка да изпълни изискванията в рамките на определен период, обикновено два месеца.
Ако държавата-членка не спази изискванията на Аргументираното становище, Комисията може да реши да заведе дело пред Съда на европейските общности. В случай, че съдът установи нарушение на Договора за създаване на Европейската общност, от съответната държава-членка се изисква да предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията.
Член 228 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощие да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с решение на Съда на Европейските общности. Също така, съгласно този член Комисията може да поиска от Съда да наложи финансова глоба на съответната държава-членка.
Актуални статистически данни за нарушенията като цяло са достъпни на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар