07 юли 2010

МОСВ крие издаването на комплексни разрешителни

СИГНАЛ

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Относно: България - МОСВ крие издаването на комплексни разрешителни

Уважаеми господа,
Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) Министерството на околната среда и водите(МОСВ) поддържа на своята официална електронна страница в Интернет http://www.moew.government.bg/ в раздел “Превантивна дейност”, подраздел “Текущи процедури по издаване на комплексни разрешителни” Списък на обявите за издадени комплексни разрешителни:
списък на обявите
Издадени комплексни разрешителни
За най-голямо наше съжаление, се налага да разкриваме за пореден път некоректността на МОСВ относно информиране на гражданите и лишаване от достъп до правосъдие, а именно противозаконни действия за пропускане на 14-дневния срок от оповестяването му във в. “Дневник”, в който срок може да се обжалва решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, с което е нарушен чл. 127, ал. 2 от ЗООС и разпоредбите на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус).
Видно от приложените копия на две последователни във времето публикувани състояния от Списъка на издадените комплексни разрешителни - от дати 23.06.2010 г. и 02.07.2010 г., се доказва как след изтичане на срока 21.06.2010 г. за обжалване за пореден № 392-Н0/2010г., при необходим срок за съобщаване на тази обява 07.06.2010г., тя липсва на 23.06.2010 г. и се появява едва на 02.07.2010 г., т.е. 25 дни след задължителния срок за публикуване и 10 дни след влизането в сила на решението на министъра за издаване на разрешителното, т.е. необжалваемост на същото:
№ КР/година

Контролен орган

Име на оператора, площадка Дата на публикуване Влязло в сила КР/дата/
391-Н0-И0-А0/2010г.

РИОСВ - София

„СЕРЖАНИ” ООД, гр. София 28.05.2010г.

в. „Дневник”

11.06.2010г.
23.06.2010г.№ КР/година

Контролен орган

Име на оператора, площадкаДата на публикуване Влязло в сила КР/дата/
391-Н0-И0-А0/2010г.

РИОСВ - София

„СЕРЖАНИ” ООД, гр. София 28.05.2010г.

в. „Дневник”

11.06.2010г.
392-Н0/2010г.

РИОСВ-Монтана

„Депо за неопасни отпадъци- сгуроотвал” на ТЕЦ към „Видахим” АД, гр. Видин 07.06.2010г.

в. „Дневник”

21.06.2010г.
02.07.2010г.
Така, поради горното документирано от нас криене от МОСВ на началния срок за обжалване, се лишават представители на засегнатата общественост да бъдат информирани и да се възползват от даденото им законово право за достъп до правосъдие.
ПРОТЕСТИРАМЕ против практиката на това закононарушение и настояваме за проверка от Прокуратурата за умисъл в това криене от МОСВ на важна информация по въпроси на околната среда и подвеждане под отговорност на виновните длъжностни лица, както и намесата на Европейската комисия за привеждане в действие от МОСВ на прозрачност и гарантиране достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.
Приложение:
1. Списък на издадените комплексни разрешителни - от дата 23.06.2010 г.
2. Списък на издадените комплексни разрешителни - от дата 02.07.2010 г.

С уважение:
Петър Пенчев
Зам.-председател

Няма коментари:

Публикуване на коментар