05 февруари 2010

Първо съобщение на ГДБОПП

ГД БОПП


/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

Изх. № 1 /05.02.2010г/

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
КОМИСИЯ ПО КОРУПЦИЯТА ПРИ НС НА РБ
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ /ИАГ/
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА КЪМ ИАГ
КМЕТА НА ОБЩИНА ПИРДОП
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Относно: престъпления в Държавно лесничейство ДЛ Пирдоп /настощо ДГС Пирдоп/

УАВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Изпращаме Ви сигнал за действието на добре работеща организирана престъпна група /ОПГ/ в гр Пирдоп. В Държавно лесничейство /ДЛ/ Пирдоп /настоящо - ДГС Пирдоп/ са осъществени престъпления от Наказателния кодекс в особено голям размер. Престъпленията са извършени с действието и бездействието на висши държавни служители от бившето Национално управление по горите /НУГ/ и РУГ София, в сътрудничество с местната организирана престъпна група /ОПГ/ в ДЛ Пирдоп. По същество:
На 29.03.2006 г., на основание чл. 87в, ал.6 ППЗГ Правилника за прилагане на закона за горите (2002 г., отм.) и въз основа на резултатите от проведена процедура (открита със заповед №236/14.02.2006 г. на Началника на НУГ), между Националното управление по горите, представлявано от Илия Симеонов и „Екосвил” ЕООД, представлявано от Михаил Колчев – управител, е сключен рамков договор №83 за покупко-продажба на дървесина на корен при следните условия:
1. Продавачът се задължава да осигури възможност за сключване на договори с потенциален ползвател на маркирана дървесина на корен от ДГФ на територията на РУГ София и РУГ Ловеч /наст. РДГ/
2. Обектите в РУГ София са в районите на ДЛ София (отд.618а,б; 245в) и ДЛ Пирдоп (отд.721и,е; 720и,г,ж; 729л,к), за което в 15-дневен срок купувачът сключва конкретни договори с директорите на Държавните лесничейства
3. Купувачът се задължава ДА ПРЕРАБОТВА дървесината на територията на Република България
4. Когато в обекта е включена и е добита дървесина, която не съответства на технологията на производство, Купувачът може да се разпорежда с нея след съгласуване с Продавача. В случай, че Продавачът не съгласува разпореждането с дървесината, същата остава в разпореждане на Държавното лесничейство.

Въз основа на подписаното рамково споразумение, между директора на ДЛ Пирдоп и управителя на „Екосвил” ЕООД е сключен договор за покупко-продажба на дървесина на корен (бук и габър) в обект №6103 – вх.№1085/07.04.2006 г., включващ горепосочените отдели. Общото количество на договорената за сеч дървесна маса е 2638 м3, за което купувачът следва да заплати 65391,60 лв. с ДДС.
В договора не е посочено името на лицето, упълномощено да издава превозни билети въз основа на сключено трудово правоотношение с купувача. Съгласно т.V Купувачът е длъжен да осигури присъствието на лицензирания си лесничей при подписването на приемо-предавателните протоколи и може да възлага извършването на сечта на подизпълнители, но НЯМА ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ОТ ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР.
За времето от 02.06.2006 г. до 31.10.2006 г. от насаждението са добити 399 м3 дървесина, транспортирана с 62 бр. превозни билети, издадени от 9 различни кочана от Десислав Николов – ст.лесничей в ДЛ Пирдоп и заверени от Рангел Николов – горски стражар в ДЛ Пирдоп. Ползвател на отсечената дървесина е „Барези”ООД, предоставил същата на различни клиенти (еднолични търговци, търговски дружества и физически лица) от гр. София, Етрополе, Пазарджик, Пирдоп, Златица, Копривщица, Банско, селата Антон, Черниче, Черни вит и др. населени места, но не и до преработвателното предприятие в гр. Свищов, с каквато цел е сключен рамковия договор с НУГ. С оказаното незаконно съдействие на нерегламентирания ползвател, от страна на Държавно лесничейство Пирдоп, е дадена възможност на трети лица да осъществят ползване от ДГФ по преференциални цени, каквото не им се следва по закон. Деянията съответстват на осъществени престъпления по чл. 219, чл. 220 и чл. 282 от Наказателния кодекс на Р България.
През 2007 г. граждани от с. Душанци и с. Антон подават сигнал до МЗГ, че горският стражар Рангел Николов извършва доставка на прясно отсечени дърва за горене по домовете на клиенти без документи за произхода и стойността на дървесината. При извършената проверка от специалисти на НУГ и РДГ София е установено, че дървесината е от отдел 721”и”, приключен на 31.10.2006 г. В протокола за освидетелстване на сечището, издаден на 11.12. 2006 г., не е отбелязано наличие на отсечена неекспедирана дървесина или наличие на неусвоена маркирана дървесна маса. Отново превишавайки правата си директорът на ДЛ Пирдоп е допуснал да бъде издадено позволително за добив на “суха и паднала маса” от отдел 721”и”само 4 месеца след извършване на редовната сеч по ЛУП - без законово основание или наличие на форс-мажорни обстоятелства налагащи ново задействане на насаждението. Отново поради липсата на контрол е допуснато отсичането на над 130 пр.м3 немаркирана и неразрешена по определения ред за ползване на дървесина, част от която е отчетена като суха маса по занижени количества и цени, чрез съставяне на неистински официални документи. Отново е налице превишаване на права по чл. 282, незаконна сеч по чл. 235. и подправка на документи по чл. 311 от Наказателния кодекс.
Въпреки установените от НУГ и РУГ София престъпления, впоследствие не е извършена инвентаризация на сечището за установяване фактическото количество на незаконно отсечените материали; не е потърсена наказателна и дори дисциплинарна отговорност от старши лесничея Десислав Георгиев Николов, който е бил длъжен да следи за спазване дисциплината на сечта и извоза на дървесината, отговаряйки за охраната на горите и работата на горските стражари в поверения му ГСУ.
Общо взето всички гореизброени деяния и нетърсенето на отговорност от преките началници: от старши лесничей до директор на ДЛ- началник на РУГ София – Началник на НУГ ясно говори за ОПГ с цел кражба на дървесина за собствено облагодетелстване, която е използвала безнаказано ред противозаконни деяния. Системно са прикривани ред престъпления, деяние инкриминирано от чл. Чл. 288. и чл. Чл. 294 от Наказателния кодекс.
Грубото неспазването на нормативните изисквания при назначаването на кадрите за които се изисква притежаването на лесовъдско или сродно образование и професионална квалификация в ДЛ Пирдоп е добре известно средство за осигуряване безнаказаността на организаторите на ОПГ в горите, оправдаващи се с некомпетентността на назначените от тях кадри и прехвърлящи изцяло отговорността върху им. Десетки подобни примери можем да ви опишем във връзка с подаваните от НПО сигнали за нарушения в горите до изпълнителната и съдебната власт през изминалите години и престъпното бездействие на същите власти. Интересени факти, които сочат за трайно водена противозаконна политика на последните три правителства при ограбването на горския сектор със стотици милиони на година в полза на прикриващите ги политически партии. Случая с ОПГ в ДЛ Пирдоп е нагледен пример, брънка, клон от изградената и отлично действаща през годините Дървена мафия в цялата страна.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Настояваме, чрез Изпълнителния директор на ИАГ да разпоредите извършването на проверка във всички обекти на ДЛ Пирдоп, отдадени през последните пет години по описания вече начин и потърсите отговорност за нанесените вреди.
Нстояваме проверката да се води от експертите на ИАГ, поради конфликт на интереси на сегашният началник на РДГ София и явното му бездействие и допускане на престъпления при работата му като началник тогава на НУГ. Запазваме си правото да Ви предоставим и доказателства, при положение че проверяващите от ИАГ нямат желание да установят престъпленията и да потърсят наказателна отговорност от извършителите.
Настояваме в проверката да вземат участие експерти от Комисията по етика към ИАГ, които да бъдат уведомени една седмица предварително.
Настояваме прокуратурата и ДАНС да извършат независимо разследване на скандално известната от цялата местна общественост ОПГ в гр Пирдоп и свързаните с нея висши служебни лица в горската система.


5.02.2010 г.

С уважение:
Константин Дичев
Управление на природните ресурси

ГД БОПП
Член на Комисията по етика към ИАГ
НПО представител в НКС по охрана на горите рибата и дивеча ИАГ
ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар

6 коментара:

 1. Анонимен6.02.10 г., 21:24 ч.

  Преди да пишете се консултирайте с човек разбиращ горското система,защото сте написали пълни глупости по въпроса.

  ОтговорИзтриване
 2. Просто препечатвам писмото.
  Авторът е един от онези, които разбират от горската система. Оставил адрес за кореспонденция.

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен8.02.10 г., 14:05 ч.

  Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 4. На този сайт не се толерира писане на български език с латиница. По тази причина коментарът от 8.02, 14:05 е изтрит.

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен11.02.10 г., 19:37 ч.

  Хубаво е да се поразнищят делата на Десислав Николов, защото се е самозабравил в последните години.

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен7.11.10 г., 20:49 ч.

  Дълго време мина Десислав Николов си е още там и безнаказано продължава да трупа капитали.Няма ли кой да го спре.

  ОтговорИзтриване