21 март 2013

ПП "Зелените"събират подписи за регистрация


Да изгоним мошениците от парламента, като вкараме нашата партия - хората от протестите, които не са от вчера.

05 март 2013

Отворено писмо от коалицията "За да остане природа в България"

източник: forthenature.org

До Народното Събрание на Република България
До Президента на Република България
До Министерския Съвет (Кабинетa в оставка, бъдещия Служебен кабинет и новоизбрания Кабинет) на Република България
До Омбудсмана на Република България

Копие: Всички медии

Поради, извънредната ситуация, в която се намираме и поради това, че не може да се очаква гражданите да поемат отговорността за начините и методите, по които да се излезе от кризисната ситуация, нито да осъществят тези мерки, ние предлагаме на Вашето внимание следните

ПРОГРАМНИ ИСКАНИЯ :

1. Да не се разпуска парламентът до изпълнението само на долуизброените промени.
2. Пропорционална избирателна система със преференции без ограничения.
3. Намаляване на прага от 4% на 3%.
4. Отзоваване на депутати чрез механизма на местен референдум или изборната система.
5. Необходимият брой подписи за регистрация за изборите да е 500 (петстотин) подписа.
6. Сваляне на финансовия депозит за явяване на изборите на 1000 лв.
7. Предварителна /активна/ регистрация за участие в изборите.
8. Гарантиране на равнопоставен, безплатен, свободен достъп до обществените медии по време на предизборната кампания, както и задължителен надпис ПЛАТЕНО в платените медийни изяви. В медиите да бъде забранена политическата реклама, допускат се само дебати по предварително обявени теми при равнопоставено участие, без каквито и да е преференции, било то по време или представителство за когото и да било.
9. Гражданска квота в СИК, РИК, ОИК и ЦИК с възможност за пълен контрол на процеса на изборите.
10. Сметната палата в разумен срок да огласи публично, чрез обществените медии финансо-вата отчетност на всички участници в изборния процес и да се произнесе по евентуалните им нарушения.
11. Забрана за премахване, от страна на НС на вече наложени мораториуми или забрани.

ИСКАНИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОСТАВКА и ОМБУДСМАНА:

1. Мораториум върху всички разпоредителни действия на сегашното правителство, освен тези, които осигуряват необходимостта от нормално функциониране на държавата.
2. Незабавно прекратяване на всички, дори започнали, процедури по приватизационни сдел-ки. Да не се допуска излизане в несъстоятелност на БДЖ.
3. Незабавно преразглеждане на разрешенията за проучване и дадените концесии за добив на цветни и благородни метали, както и издадените разрешения за проучване и добив на нефт и газ, с извършване на пълен анализ от гледна точка на технология, безопасност и обществена полза. Незабавно спиране на разрешения за проучване и концесии, които не са започнали до преразглеждането им.
4. Отмяна на решението на Висшия екологичен експертен съвет относно Пирин и моратори-ум върху каквито и да е продажби или строителство, касаещи териториите, които обхваща Законът за Черноморското крайбрежие
5. Публичност на всички концесионни, приватизационни и всякакви други договори и работни програми, които касаят всички дружества и фирми, с държавно и общинско участие и осигуряване на непрекъснат, компетентен и пълен държавен контрол с гражданско участие.
6. Държавата да осигури механизъм за защита имуществото и интересите на потребителите, обект на претенции от страна на монополистите, в случаите, когато тези претенции се осно-вават на ценова политика, която е била призната за незаконна.
7. Омбудсманът да поеме ангажимент да се направи цялостен преглед на отношенията - от една страна на потребителите, и от друга страна - на монополите и доставчиците на финан-сови услуги, които разполагат със законодателни и процедурни привилегии, с оглед постигане равнопоставеност.
8. Президентът да стане гарант за изработването и широкото обсъждане, включващо гражда-ните, на цялостен пакет за реформи в политическата и икономическата система на страната и да го защитава пред следващия Парламент.
9. Президентът да поеме ангажимента за осъществяването на честни избори и да стане гарант за реалната възможност за граждански контрол върху целия процес на подготовка и провеждане на изборите.
10. Президентът да стане гарант, че следващото НС ще направи необходимите промени в Конституцията, в чл. 12, и Избирателния кодекс, даващи възможност за участие на граждански организации в изборния процес като субекти.
Всички ние участваме в протестите срещу всички монополи, корупцията и срас-тването на властта с престъпността. Заявяваме решимостта си да продължим да отсто-яваме исканията си, докато те не бъдат изпълнени, чрез всички законово разрешени мерки, както и да пристъпим към гражданско неподчинение, ако се наложи.

04.03.2013
Гр.София

От инициативните комитети на 35 града, провели среща в гр.Сливен на 23.02.2013
Представени от Ангел Славчев, Дончо Дудев и Янко Петров
Подкрепено от следните граждански организации, коалиции и инициативи:

● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по метода “хидравлично разбиване”
Мариана Христова
● Коалиция “За да остане природа в България”
Тома Белев
● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
Веселин Кирев
● Гражданско сдружение за защита на науката
Виктор Атанасов
● Национална мрежа на родителите
Явор Ганчев
● България свободна от ГМО
Илия Цонев
● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държав-ните висши училища
Ивайло Динев
● Коалиция за климата – България
Георги Стефанов