29 март 2008

Държавната агенция по горите констатира незаконните сечи и строителство на Картала

източник: "За да остане природа в България"
Държавната агенция по горите е отново първата институция, която установи незаконното стоителство на ски курорта Бодрост - Картала, след като миналата седмица спря незаконните сечи на Паничище. С писмо от 24 март 2008 г. ДАГ уведомяват федерация "Зелени Балкани", че сечите и строитеслтвото на ски курорта Бодрост - Картала са незаконни и ще разпоредят проверка. Вижте документа тук.

Разрешителните за строеж на незаконния ски-курорт са издадени от община Благоевград в нарушение на чл. 144(4) от ЗУТ, долната лифтна станция излиза от границите на устройствения план, а горната се строи незаконно (по данни на РДНСК). В цялата тази история има и комичен елемент - община Благоевград е помолила неправителствените организации да им осигурят транспорт, за да видят дали се строи незаконно.
(повече по случая - тук)

Накратко, този незаконно строящ се курорт прилича 1:1 на случая "Супер Паничище". Нарушени са Законът за защитените територии, Законът за биологичното разнообразие, Законът за устройството на територията, Законът за горите и Законът за държавната собственост. Нарушени са и двете ключови европейски директиви за опазване на биологичното разнообразие.
Според Европейската директива за екологична отговорност (от 2004 г.), извършителите на незаконна строителна дейност са длъжни да платят премахването на незаконните обекти и да възстановят увредената територия. България е приела тази директива, така че очакваме съответните резултати от прилагането на законите.

26 март 2008

Акция за Рила при Народното събрание в петък!

източник: "За да остане природа в България"
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу на посещение в София - акция при Народното събрание в петък!
Отново за Рила и отново при Парламента да защитим правата си в петък, 28 март. Акцията ще започне като гражданско присъствие от 16.00 - 16.30 в градинката между Ректората и Народното събрание в близост до задния вход на Народното събрание, за да можем да бъдем видяни при посещението на г-н Барозу в Парламента. В 17.30 ще започне основната масова акция. Софийска община е уведомена за събитието.
Подписката за Рила събра близо 130 000 подписа и скоро ще бъде внесена в Европейската комисия по петиции и жалби! Важно е Европейската комисия да види физическите лица, които стоят зад тази подписка!
Да издигнем гора от ръце и плакати за Рила пред председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу, който е на посещение в София.
Горе на Рила беснеят машини! Докога?
Излез навън – ти и децата ти имате право на своето кътче Природа!
Излез навън, чуй Планината, чуй Гората, там е нашата история и нашето бъдеще.

Донесете плакати, за да кажем на България, българите, Барозу и Европа, че искаме:

  • Незабавно прекратяване на строителство на лифт х.Пионерска – х.Рилски Езера
  • Пълна рекултивация на засегнатите зони до възстановяне на предишното състояние
  • Ефективна забрана за движение на моторни превозни средства в Национален Парк Рила (вкл. моторни шейни и ратракове)
  • Спазване на европейското и българското законодателство за Натура 2000 в Рила
  • Връщане на Рила Буфер в Натура 2000, като не се изключва Паничище под натиска на инвеститорите!
  • Държавно съдействие за развитието на алтернативен и селски туризъм, който носи реални приходи за местните хора и задържа печалбата и приходите в страната.
Вземете музикалните си инструменти, отворете сърцето си, и нека сътворим мелодия, която да ни върне Рила непокътната, такава каквато я помним от детството си. (Песента Рила Пее изтегли от тук - линкът ще бъде активен в следващите 120 часа).
Един и всички заедно можем!

Становище на коалицията "За да остане природа в България" за лифта (по случай изказванията на местната власт, че лифта е законен, което не е вярно и предвид бездействието на институциите за спиране на незаконния строеж):
http://forthenature.org/upload/files/stanovishte-rila-lift140308.doc

През следващата седмица официално ще бъде внесена и петиция до Европейската комисия, както и жалба до Европейския парламент, съпроводени от подписите на повече от сто хиляди българи в защита на Рила. Тези документи ще отразяват основните закононарушения в България на директивите на европейското законодателство, касаещи опазването на околната среда и биоразнообразието.

24 март 2008

прес-съобщение: „Успех ли е и за кого споразумението за златото в Челопеч?

Сдружение „Екофорум”, Коалиция „България без цианиди”, Асоциация подземни богатства и Съюза на учените в България - Секция „Технически науки” и Секция „Геолого - географски науки” организират на 21.03.2008г./петък/ от 11 часа пресконференция в БТА на тема:
„Успех ли е и за кого споразумението за златото в Челопеч?”


Уважаеми Дами и Господа,

Организаторите на днешната пресконференция имат единно становище по основните проблемите на концесията за „Челопеч” и инвестиционното предложение за увеличаване добива на руда и използване на цианиди за получаване на мед, злато и сребро. Но са налице и различни становища по отделни въпроси на добива и преработката на подземните богатства и нормативната база. Настоящето прес-съобщение отразява единното ни становище.
1. Широко рекламираното „споразумение” между Министерския съвет и концесионера, респективно чуждестранния инвеститор, /получил категория – І клас/ е известно само в най-общи линии. Експертната група е от трима депутати с водещи позиции в партиите, формиращи Тройната коалиция и икономическия съветник на Министър председателя. Целта на тази пресконференция е да се направи опит-за предотвратяване на решения на най-високо равнище, повтарящи досегашните грешки и допускането на нови такива.
2. Декларирани „УСПЕХИ”:
2.1. Увеличение на приходите за държавата от 1.7 млн.лв./год. на 51 млн.лв/год., като за периода на експлоатация на рудник „Челопеч”, сочен от „Челопеч майнинг” на 10г., се получава общо 510 млн.лв.
2.2. Участие на държавата с 25% без право на глас в ново производствено предприятие за високотемпературна автоклавна преработка с последващо цианиране и добив на мед, злато и сребро, от колективния концентрат на обогатителна фабрика „Челопеч”. По данни на „Челопеч майнинг” за 10г. ще бъдат получени 2.5 млн. трой унции злато.
3. По наше мнение, така декларираните УСПЕХИ имат частичен и спорен характер. Те не отчитат сериозните опасности за състоянието на околната среда в региона, здравния риск за района, страната и съседните страни, както и стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз. Не се защищават националните интереси
Без отговор остават многократно поставяните от нас въпроси на различни нива на законодателната, изпълнителната и съдебна власт, а именно:
3.1. Не са доказани в полупромишлени и промишлени условия технологичните показатели на инвестиционното предложение при преработката на рудата и концентрата при високото съдържание на арсен (до над 5 пъти по-високо от ПДК за концентрата) и съдържанието на арсен и цианидни съединения в депонираните отпадъчни продукти и въздуха. Опасностите от така депонираните отпадъци ще съществуват в продължение на стотици години и при евентуални аварии ще имат ефект върху поречието на р.Тополница и р.Марица.
Декларацията на министрите на околната среда на страните от Вишеградската четворка с участието на министъра на околната среда на Великобритания, препоръчваща забрана за използването на цианидни технологии в минната индустрия (май 2007г.), Декларацията на Европейския парламент 85/2007 и други документи и оценки, са достатъчни основания за отрицателно решение на МОСВ за инвестиционното предложение на „Челопеч майнинг”.
3.2. Намаляване на количеството запаси за добив на руда при липса на икономически обосновани кондиции, в нарушение на Закона за подземните богатства. Това породи досега безвъзвратни загуби на национално богатство, поради реализирания от концесионера стремеж за получаване на високи финансови резултати (печалба) в кратки срокове. Наложително е органите на изпълнителната власт да оценят размерите на тези загуби и да ги сравнят с декларираните успехи.
3.3. Необосновано увеличаване на количеството добивана руда до 3млн.т./год., в противоречие с първоначалния концесионен договор и съкращаване срока на експлоатация на находището под 10 г. Отрицателните последствията от това в социален и икономически аспект са очевидни.
3.4. Концесионното възнаграждение от 1.5%, договорено от г-н Ал.Божков и променено на 0,75% от г-жа Л.Шулева (при неясноти за останалите 0.75%), е далеч от международната практика. Независимо от изменението на Наредбата за концесионните възнаграждения липсва информация за заплащаните размери към настоящия момент. Напълно погрешно „адвокати” на концесионера публикуват данни за общо плащаните суми за концесионно възнаграждение, данъци и осигуровки. Очевадна спекулация с цифри.
3.5. Органите на изпълнителната власт, на които са възложени редица задължения за следприватизационен контрол и контрол по изпълнение на концесионните договори не ги изпълняват ефективно. Липсват данни за направени проверки, установени нарушения и направени предписания. Възможни причини са недостатъчен административен капацитет, некомпетентност, клиентелизъм и корупция. Следва да имаме пред вид широко популярното изявление на г-н Марсланд за „корупционното блато” в България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Позицията на Министъра на околната среда да не даде разрешение за реализация на инвестиционното предложение, независимо от разнообразния натиск, в т.ч и от бившия Министър на икономиката и енергетиката, следва да бъде положително оценена.
Считаме, че концесионния договор трябва да бъде законово прекратен и да се даде отрицателно решение на инвестиционното предложение.

Забележка: За допълнителна информация
Сдружение „ЕКОФОРУМ” – доц.инж. Ради Радев 088253470; инж.Г.Фурнаджиев 0896646989
Коалиция „България без цианиди”- К.Дичев 0894379957
Асоциация подземни богатства – ст.н.с.инж.Т.Милев 0887504845

22 март 2008

Франция - Рила се обръща към френския президент с искане да спрат европейските фондове заради Рила

източник: "За да остане природа в България"
В отвореното си писмо сформираната за защита на Рила организация Франция Рила призовава френския президент, г-н Никола Саркози: "Господин Президент, обръщаме се към Вас с молба да вложите силата и политическата воля на Франция в спасяването на Национален парк “Рила”. За целта е необходимо само едно – да бъде приложен законът." и продължават : "Вече се свързахме с посолството на Република България в Париж и още днес ще сезираме Европейския Парламент. Разбира се, ще осведомим за случая медиите, природозащитните сдружения, федерациите по зимни спортове и т.н."

Предвид многобройните нарушения на европейското право, Франция - Рила настояват финансирането от европейските фондове за околна среда да бъде прекратено дотогава, докато българското правителство не изпълни задълженията си по отношение на опазването на същата тази околната среда. НП “Рила” е най-спешният, но за жалост далеч не единствен случай.

(докуметът е тук)

19 март 2008

Внасяне на апел за спасяване на НП Рила в представителството на ЕК в София утре 16ч.

източник: www.forthenature.org

Утре от 16ч пред сградата на Постоянното представителство на Европейската Комисия в София на ул. Московска 9 ще бъде проведено публично връчване на апел до Европейската Комисия.

Чрез този апел българските природозащитници ще изразят своето несъгласие с това, че правителството на Република България толерира унищожаването на европейското и световно природно наследство в Национален парк Рила /зона, защитена от ЕС чрез екологичната мрежа НАТУРА 2000/, като упорито отказва да спре незаконните строежи в района на Седемте Рилски езера в Националния парк.

Чрез апела си природозащитниците ще поканят г-н Жозе Мануел Дурао Барозу, Президент на Европейската Комисия, да се срещне с тях при своето посещение в България в края на месец март. Г-н Барозу ще бъде поканен да се изкачи съвместно с младите природозащитници на Рила и да се увери с очите си как България унищожава европейското природно наследство.

На публичното връчване са поканени всички загрижени за опазването на Рила граждани.

Символично закриване на МОСВ от граждани

източник: За да остане природа в България
Днес, 19 март, Държавна агенция по горите разпореди временно спиране на сечите за нови просеки за ски писти, част от мащабния проект за ски курорт „Паничище – Езерата – Кабул”. След дъжд качулка - пистите са почти прокарани, коловете на лифта са набучени в националния парк незаконно, но с помощта на МОСВ и община Сапарева баня.

Граждани запечатаха Министерството на Околната Среда и Водите с ленти с надпис: „ЗАКРИТО ПОРАДИ БЕЗДЕЙСТВИЕ И СЪУЧАСТИЕ"
Причина е отказът на Джевдет Чакъров да спре незаконните строежи в района на Паничище и Седемте рилски езера (на територията на Национален парк Рила).

18 март 2008

Успех ли е и за кого споразумението за златото в Челопеч

Сдружение „Екофорум”, Коалиция „България без цианиди”, Асоциация подземни богатства и Съюзът на учените в България - Секция „Технически науки” и Секция „Геолого - географски науки” организират пресконференция на тема :

„Успех ли е и за кого споразумението за златото в Челопеч?”

Пресконференцията ще се състои на 21.03.2008 г. /петък/ от 11 часа в залата за пресконференции на БТА – бул. Цариградско шосе 49.

17 март 2008

УТРЕ В СОФИЯ: СПЕШНА ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗА РИЛА!

ЩЕ ПАДНАТ ЛИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА ПРЕД ОЧИТЕ НИ В ЖЕРТВА НА ОЛИГАРХИЯТА И НАГЛОСТТА?
Лифтът до Седемте Рилски езера бе довършен за часове вчера без нито едно разрешително с техника за стотици хиляди лева в разрез с морала и законите на България и Европейския съюз.
Вторник, 18 март, 18:30–18:45 часа, отново на Раковски! Масово пресичане на улицата за 15 минути. След това - всеки по пътя си!
(виж тук кога, как и къде)

Две нови петиции в защита на природата

Противно на твърденията на кума на Любка Качакова, се оказва че хората от Смолян и Региона не искат застрояването на Перелик. В петицията се казва: "Когато хората идват в Родопите, те очакват да видят тази невероятна красота, да усетят тази топлина, която излъчва планината ни. Най-тъжното е че Перелик е голяма част от тази гледка и най-вероятно тя ще бъде само началото на една голяма трагедия. Молим Ви, да се включите в нашата инициатива- "Да спасим Родопите!". Нека този проблем придобие гласност, защото това със сигурност ще бъде съдбата не само на Родопите, ами на цялата българска природа, с която сме известни в света.
Продължете тук, ако искате и вие да подпишете петицията против "Супер Перелик"

Другата петиция е в защита на връх Ком. Както вече на всички ви е известно, Община Берковица подари на Главболгарстрой връх Ком, и им позволи да го застроят незаконно в Натура-зона, при това във вододайна зона. На мястото на красивата природа ще изникнат руски комуналки, с канализация която се оттича там, от където околните градове и села черпят питейна вода.
Ако не желаете това да се случи - подпишете петицията в защита на връх Ком

16 март 2008

ДНСК ще събаря бараки и тоалетни от плажа

ДНСК издаде 4 заповеди за събаряне на общо 24 незаконни обекта изградени на територията на к.к ”Златни пясъци”. В момента тече процедура по избор на изпълнител на фактическото събаряне на обектите. Заповедите са издадени за :
„Снек хаус-Славеев рай”-изграден в уличното пространство срещу хотел „Афродита”и хотел”Тинтява”
„Шест броя павилиони”- изграден в уличното пространство зад хотел „Перуника”
„Девет павилиона”- намиращи се кв.50 по плана на к.к „ Златни пясъци”
„Осем броя павилиони”- изграден в уличното пространство до ресторант-боулинг „Бонкърс”, в к.к „Златни пясъци”.
ДНСК са успяли да забележат и незаконните постройки по плажовете на община Царево - на плажа Бутамята са установили че има бетонна тоалетна (функционираща от 2002 г.) и пет кръчми (горе-долу пак от тогава). Е, не са забелязали незаконно построения хотел "Белла Виста Бийч клуб", но карай - пак ще се разходят, за да го видят. Подобно е положението и по плажовете Арапя и Нестинарка, където между незабележимите хотели върху пясъка ДНСК са открили незаконни бараки и тоалетни.
Оригиналната статия е в forthenature.org

Интересно, дали ДНСК ще забележи ето тези три обекта: "Златна перла", "Ривърсайд вилидж" и криминалния строеж на плажа Веселие. Според мен тези неща са много по-лесно забележими, в сравнение с актуваните от ДНСК обекти. Не ме интересува, дали според ДНСК тези три постройки са тоалетни, кръчми, павилиони или паркинги. Знам само, че са незаконни, въпреки че са с изфабрикувани "узаконяващи" документи. КОГА ЩЕ БЪДАТ СЪБОРЕНИ?

13 март 2008

Рила пее и рисува в събота в цялата страна

В събота, 15 март, от 13.00 ч. граждани от Варна, Пазарджик, Пловдив, София, Шумен, Карлово, Казанлък, Стара Загора, Велико Търново и Силистра ще нарисуват своята Рила, такава каквато искат тя да остане – чиста и непокътната. Инициативата е по повод на продължаващото незаконно строителство на подготвителната инфраструктура за големия ски курорт „Супер Паничище” в северната част на Рила над гр. Сапарева баня. Според предварителна информация до дни с хеликоптер започва поставянето на пилони за лифта от хижа Пионерска до хижа Рилски езера. Лифтът навлиза на територията на национален парк „Рила” и се строи без разрешително за концесия.

Облечени в зелено, синьо, червено, жълто и шарено и хванати за ръце, гражданите ще изрисуват многоцветни живи картини от планината – дървета, езера, сърца, зелени поляни. Присъстващите ще донесат цветя, растения и домашни любимци, за да покажат, че те са неделима част от Рила и ако проектите за ски курорти се осъществят, също ще бъдат непоправимо засегнати, а планината ще загуби потенциала си за устойчиво развитие в полза на всички. Всички заедно ще изпеят най-хубавите български песни – химна, „Хубава си моя горо”, „Високи сини планини”, „Питат ли ме дей зората” и още много други.

Акциите ще започнат от 13.00 по градове, както следва:

Пазарджик на Тортата, за контакти: Яна Папазова, 0877910909

Варна – на „Операта” до фонтаните, за контакти: Владимир Михайлов, 0878 370173

София – езерото Ариана на входа на Борисовата градина, за контакти: Елена Карайотова, 0883 346 876

Шумен – пред Областна администрация, за контакти: Цвета Христова, 0895 461 590

Пловдив – на „копчетата”, за контакти: Нели Арабаджиева, 0896 61 4312

Казанлък – пред общината, за контакти: Нина Бойчева, 0895 73 95 89

Карлово

Велико Търново

Силистра

Стара Загора

11 март 2008

Остана Брюксел да пази Берковски балкан

източник: Национално Движение Екогласност,
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

По дело 11364/2007 Върховният административен съд обезсили решението от 08.10.2007 г. на Административен съд-Монтана, който бе отменил мълчаливия отказ на Областен управител-Монтана по искане на Национално движение „Екогласност” - за иницииране изменение на Общ устройствен план на Спортно-туристически комплекс „Берковски балкан”. Мотивът на ВАС за обезсилването на това решение е, че „Изложеното в решението на първоинстанционния съд относно вида на одобрения проект като такъв с регионално значение, е неправилно”. ВАС също не е приел, че областният управител има в случая правомощия във връзка с провеждането на държавната политика за устройство на територията, съгласно чл.4, ал.1 от Закона за устройство на територията, както и по мотивирано предложение на юридическо лице с нестопанска цел.

За това свое искане, от НД „Екогласност” са се били възползвали от правната възможност (просъществувала за жалост само шест месеца след приемането на България за член на Европейския съюз) – чл.134, ал.1, т.8 от Закона за устройство на територията. Като юридическо лице с нестопанска цел, е било внесeно до областния управител мотивирано предложение за изменение на общия устройствен план, приет на 03.11.2006 г. от Община Берковица. Преди това екоорганизацията е внесла в Община Берковица още през м. юли 2006 г. мотивираното си искане за спиране проекта на „Главболгарстрой” АД, заради предвижданото трайно увреждане на планината, която е подарена на тази фирма от общинския съвет(само 4% е запазеното участие на общината в проекта). Природозащитниците предлагат горе в планината да се построят само проектираните кабинков лифт и голяма ски-писта до връх „Среден Ком”, а ВИП-къщите за 5 000 човека и хеликоптерната площадка да не бъдат в девствената част на Балкана на 1700 метра надморска височина – във вододайната зона при връх „Щърковица” и в местностите „Горна и Долна Курия”. Бетоновото строителство да бъде около град Берковица и с. Бързия, като по този начин ще се гарантират и ползите за населението от региона в развитие на туристическия бизнес. Тази жалба на НД „Екогласност” против проекта, подадена в законовия срок на общественото му обсъждане, обаче е скрита в Община Берковица и не е представена пред Регионалния екологичен експертен съвет на РИОСВ-Монтана, което е дало основание на Административния съд-Монтана да констатира, че са налице данни за нарушение на чл. 71 от Административно-процесуалния кодекс (Общият административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации). Първоинстанционният съд е приел това закононарушение като още едно основание за необходимост от произнасяне на административния орган – областен управител, по направеното искане от екоорганизацията.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение ”Екогласност”, заявява: “Както Рила, Иракли, Странджа, са национални по значение, така и опазването на Берковски балкан не може да бъде от местно значение – Западна Стара планина има не само регионално и национално значение, но с включването й в Европейския проект НАТУРА 2000, тя придобива и европейско значение със закрила и от европейското законодателство. Това, че Община Берковица стопанисва голяма част от Балкана, не й дава право да унищожава природата. Жалко е за поредната проява на липса на кураж от българския съд да защити българската природа в интерес на обществото. Подобен бе случаят със скандалното съдебно решение на ВАС за „Странджа”, което изкара на улицата стотици протестиращи граждани, чиито постоянен натиск принуди Народното събрание да приеме спешно специален извънреден закон за отмяна унищожителното спрямо околната среда решение на българския съд от миналата година.”

След като последната българска съдебна инстанция сега остави жалбата на „Екогласност” без разглеждане и след безпрецедентното отказване на България от действащото европейско законодателство (само шест месеца след присъединяването ни към Европейския съюз, Народното събрание отне дадената от 26.01.2007 г. възможност за участие на обществеността при изменение на общите устройствени планове - отмени от 27.07.2007 г. чл.134, ал.1, т.8 от Закона за устройство на територията), НД „Екогласност” отправи на 27.02.2008 г. своето оплакване пред Европейската комисия.
Поради проявеното безхаберие на всички български власти за НАТУРА 2000, на природозащитниците остава само надеждата, че подобно на „Бог да пази България!”, ще се сбъдне новата вяра - Брюксел да пази Берковски балкан и цялата красива природа на България, за да могат да останат за бъдните поколения.

За повече информация: Петър Пенчев-GSM 0887525032

07 март 2008

КАМПАНИЯТА ЗА РИЛА ПРОДЪЛЖАВА

Заповядайте на презентация В ПЛОВДИВ НА 8-ми МАРТ, 14.30ч.,

ул. Кап. Георги Цанев 18, ет.1, зад кино Фламинго

източник: ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА
От 7 до 16 март в 10 български града ще се проведат информационни срещи по повод строителството на нови ски курорти в Рила. Второто национално информационно турне ще обиколи Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Карлово, Габрово, Силистра, Плевен, Шумен, Варна, Ботевград.

Участници в групата „Граждани За Рила” и коалицията от вече 30 неправителствени организации „За да остане природа в България“ ще представят проблема с незаконното строителство на три ски курорта в зоната „Рила-буфер” от европейската екологична мрежа Натура 2000 и Национален парк Рила. Те ще потърсят разширяване на обществената подкрепа за запазването на една от най-ценните български планини.

По време на турнето ще бъде и националната премиера на филма за ски зона Банско „Банко и Добри“ на Екологично сдружение „За Земята“. Филмът разказва легендата за двамата братя Банко и Добри, основатели на двете селища Банско (в полите на Пирин) и Добърско (в полите на Рила). Филмът оставя зрителя да направи равносметка относно избора между развитието на масовия ски туризъм и съпътстващите го процеси в Банско и селския туризъм в село Добърско.

за контакт: Мария Георгиева, тел: 0893 444 328


06 март 2008

ДНСК проверява незаконните плажни строежи

източник: Дирекция за национален строителен контрол
На 25.02.2008 г. ДНСК започна проверка по законността на извършеното и извършващото се строителство по Черноморската плажна ивица. Проверката обхваща територията на северното и южно Черноморие и в нея участват два проверяващи екипа на Дирекцията за национален строителен контрол. Обект на проверката са всички реализирани и в процес на реализация строежи намиращи се върху плажната ивица.Текущите резултати от проверката до момента са следните:
Северно Черноморие - До момента са съставени констативни актове за премахване, по чл.225 на ЗУТ за общо 25 обекта.
Южно Черноморие - До момента са съставени констативни актове за премахване, по чл.225 на ЗУТ за общо 32 обекта.
Разпоредбата на §5, ал.2 от Предходните и Заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ задължава лицата изградили незаконни обекти на територията на морските плажове да премахнат същите, в срок до един месец от влизането в сила на този закон /01.01.2008г./.
Проверката на ДНСК продължава до 7 март 2008 година. След фактическото й приключване ще бъде изготвен доклад с направените констатации и предприетите административни действия от страна на Дирекцията.

Нови опасности за природата - отново с "чистата" енергия

Както можем да прочетем в money.bg, край Свиленград ще се строи фотоволтаичен енергиен парк. До тук добре, даже звучи повече от прекрасно - нищо не запречва пътя на птиците, нищо не пуши, няма опасни отпадъци... Но.... само до тук! Соларният парк ще бъде разположен на мястото на гора, общинска собственост, която ще бъде продадена на инвеститора. Излиза, че общината ще загуби гора, ще я изсече, ще я застеле със стъклени панели и така ще я изгуби безвъзвратно. Защо точно на мястото на гора??? Защо не, например, на мястото на някой изчерпан открит рудник? Имаме в излишък. Или на мястото на закрито сметище? И от тях имаме достатъчно. На мястото на отдавна рухнал завод? И те са непоносимо много. Защо точно на мястото на гора???
Фотоволтаичните панели нямат претенции за мястото, така че проектът звучи повече от нелепо. Панелите работят еднакво добре и на полето, и на покривите на сградите (даже и в града или по индустриалните постройки), могат даже да са едновременно за добив на ток и за стенна топлоизолация! Защо тогава ще се прави толкова нерентабилна инвестиция, след като тези неща могат да са навсякъде?
Вероятно отговорът е пак при думата "заменка". Значи: инвеститорът купува общинска гора. После сменя статута и на промишлена площ (не е законно, но се прави масово). След това построява фотоволтаичен парк. После отчита загуби. След това събаря и построява каквото му дойде на акъла, понеже вече имотът не е горски, а индустриален. Елементарно, нали?

04 март 2008

Н. пр. Джон Байърли ще изнесе публична лекция

източник: Аграрен университет - Пловдив
На 6 март 2008 г. от 11,00 ч. Джон Байърли – Посланик на САЩ в България, ще изнесе публична лекция на тема: „България, САЩ и опазването на околната среда” пред студентите на Аграрния университет – Пловдив.


тук ще видите отразеното събитие
(допълнено 6.02.2007)

03 март 2008

Спират парите по програма ФАР

източник: 24chasa.blogspot.com
Генералният директор на разширяването в ЕК Майкъл Лий пише писмо до българското правителство, в което съобщава, че Европейският съюз ни спира парите по програма ФАР заради корупция. Лий обвинява в прав текст (общо по 25 точки) зам.-министъра на регионалното развитие Димчо Михалевски. Злоупотребите са започнали от началото на мандата на това правителство (целият текст - тук)
Крайно време беше. Всички виждаме как някои станаха безобразно богати със злоупотреби по ФАР-проекти. Дори видяхме как се купуват дюни, как се строи върху тях и даже как се дават рушвети за узаконяване на построеното с пари, които иначе са предназначени за устойчиво развитие. Видяхме това в почти всички защитени територии. При това положение, е наистина по-добре ЕС да спре финансирането, поне до тогава, докато стане възможно да се използва по предназначение, вместо за облагодетелстване на сганта.

Евродепутатката Маргарете Аукен видя на място незаконното унищожаване на Рила

източник: e-vestnik
3 Март 2008
Датчанката Маргарете Аукен e депутат от Групата на Зелените /Европейски свободен алианс в Европейския парламент. Член е на Комисията по петициите, Комисията по развитие и Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Тази седмица тя се срещна с представители на НПО и граждански еко-движения в България. В събота видя отблизо Рила, която се застроява незаконно.
За да и попречи, мафията организира "контра-протест" с тенденция за силов сблъсък в Сапарева баня, но маршрутът на визитата беше променен.
Пред медиите г-жа Аукен е казала: „Вчера видях, че има планове не само за “Рила Буфер”, а и вътре в самия резерват. Не знам за какъв тип ски курорти става въпрос, защото с промените в климата, които са налице в момента, това не е най-умната инвестиция, която съм виждала. Унищожавате природата и същевременно няма да имате развитие на ски курортите”.
На въпрос има ли друга страна в ЕС, която унищожава природата си по този начин, г-жа Аукен е отговорила: "Ние сме имали големи проблеми с този капитализъм на Дивия запад, в Испания имахме сериозни проблеми. Но това, което научих тук относно златодобива, заедно със строителството на атомна централа в сеизмична зона, ако прибавите всички тези неща, вие сте в много лоша позиция."
За икономиката, мегакурортите и защитата на природата: "Ако искате да имате здрава икономика, не би трябвало да унищожавате природата си. Защото парите, които се правят по този начин, са много бързи пари, а след това възможностите изчезват. Мисля, че много от местните хора са наясно с това. Въпросът е в това, правителството да развива модерни индустрии. Ако, например, се инвестира във възобновяеми енергийни източници, в повишаване на енергийната ефективност на сгради и т.н., там също ще се откриват много работни места, За такъв тип дейности не е трудно да се намерят пари от Европейския съюз. Това е един устойчив начин за създаване на работа. От това, което видях вчера, строителството не дава на местните хора работа и пари. Строителите идват отвън, построяват, абсолютно пренебрегвайки природата, оставяйки местните хора без природа, без нищо. А превръщането на Рила в едно блато е толкова тъжно.
За начините, по които се печели устойчиво: "Имате много добри възможности за отглеждане на зеленчуци, не сте в скандинавските страни. Имате добри възможности за устойчиво земеделие, за устойчив туризъм. И мисля, че модерните технологии могат да бъдат приложени в отдалечените райони. Неща като образование, здравна система също са много важни. Защото, ако загубите тази част от грижата за хората, ще останете бедни, дори и когато има много богати хора."
За съдебната ни система: "Това, което също ме шокира, е как вашата съдебна система не работи. Това е неприемливо. Имате нужда от съдилища, които са неутрални, на които може да се разчита. Разбирате ли, това не е Европа. Мисля, че този проблем трябва да се реши много бързо и много строго."
За спасяването на Рила г-жа Аукен е подчертала ролята на медиите и НПО: "Хората трябва да имат чувството, че някой го е грижа и че някой дава гласност на техните страхове, защото основната работа трябва да бъде свършена от самите българи. Направете го видимо, направете го така, че да бъде чуто, така че тези от правителството да започнат да се страхуват от хората. Това е демокрацията.
(вижте цялата статия тук)
А къде са другите медии? Защо това събитие - визита на евродепутат с особено критични бележки, беше отразено само от e-vestnik? Толкова много ли корпоративни интереси са застъпени в Рила, че нито една друга медия не пожела да отрази визитата на Маргарете Аукен?