13 март 2014

ЕК отваря път за ГМО-семената на Monsanto и забранява старите ни сортове Прочети цялата статия тук: ЕК отваря път за ГМО-семената на Monsanto и забранява старите ни сортове - Поглед Инфо

източник: Поглед Инфо

/Поглед.инфо/ Позиция на "Форум Природа" относно проекта за европейски регламент за семената и посадъчния материал: Нужна е категорична позиция срещу европейския проекторегламент за семената!

С огромно възмущение приемаме поредната инициатива на ЕК, касаеща въвеждането на поредните бюрократични и лобистки изисквания в земеделието. Става дума за това, че ще се прилагат правила относно използването на точно определени сортове от семена за посев от земеделските производители. Това за селското стопанство на България ще има пагубни последствия. Тази унификация, какъвто и научен и производствен аргумент да има, не може да отчете спецификата, традициите и финансовите възможности на отделните европейски държави, а да не говорим за бедната ни страна и тежкото финансово-икономическо състояние на мнозинството земеделски производители. Готвеният „списък на ЕК с одобрени семена” в момента е 60% доминиран от големите корпорации като Monsanto, Astra Zeneca, Bayer, Syngenta и други. Ако новият регламент се въведе, голяма част от местните, старите и фермерските сортове и разновидности растения, които до голяма степен се пазят от дребни производители и частни стопани, ще бъдат обречени на изчезване, защото регистрацията им ще бъде на практика невъзможна. А ако не са регистрирани, семената им не може да се продават, подаряват или разменят. Отваря се пътят за ГМО-семената на по-горе посочените корпоративни играчи. Тези семена не се възпроизвеждат и трябва всяка година да се закупуват отново от селскостопанските производители. Да не забравяме и вредата за здравето от ГМО! Когато европейският фермер загуби правото си да произвежда, разменя и продава своите собствени семена, потребителите няма да имат достъп до многообразие, здравословна и безопасна храна.
За нас е абсолютно неприемливо поведението на Министерството на земеделието и храните, което по никакъв начин не информира обществеността за този проблем. Кой формулира и как защитава мнението на България в Общата селскостопанска политика на ЕС? Това е един голям минус на управляващите, които продължават да налагат стил на работа и формиране на позиции, без да информират обществеността, без да искат мнението на заинтересованите. Защо забравяте кой и за какво Ви е избрал? Ние считаме това поведение за безотговорно.
Дами и господа от ЕК, стига диктат и регламенти в услуга на монополистите! Вие погазвате принципите на пазарната икономика. При въвеждането на подобни закони в Европейския съюз, не само свободата и демокрацията на всички страни по света са изложени на риск, но ще бъде изтрита и цялата история на селското стопанство и производителите, а и потребителите ще станат заложници на големите корпорации като Monsanto, Astra Zeneca, Bayer, Syngenta и други.
Какво би се получило, ако този подход се разпростре и върху флората и фауната на планетата? Давате ли си сметка в Брюксел, че обричате идните поколения, като ги лишавате от автентичните и утвърдените от човешката история земеделски култури? За нас това е геноцид над природата и човечеството.
Междувременно стана известно, че ЕП не е одобрил предложението на ЕК. Но процедурата не е приключила, защото ако Съветът на ЕС не подкрепи ЕП, следва задвижването на нови механизми, които едва ли авторите и подбудителите на този Регламент ще пропуснат.
Сдружение „Форум Природа” като неправителствена организация с нестопанска цел настоятелно се обръща към българското правителство да реагира остро и да не допуска приемането на този Регламент.
Призоваваме всички неправителствени организации, земеделски производители, научни дейци и политици да подкрепят активно българското вето на тази авантюра.
Заявяваме, че ако нашата страна не заеме твърда и категорична позиция за неприемане на този Регламент, ще организираме масови протестни прояви. Като се надяваме, че най-големият ни съюзник са хората на България.


12.03.2014 Сдружение „Форум Природа”

Гр.София

05 март 2014

Конкурс за асистент по ботаника

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „АСИСТЕНТ” по:

Ботаника, с шифър 01.06.03- един;

Конкурсът е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
Автобиография (CV);
Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси” - тел. 032/654-454; 654-323. 032/654-454

04 март 2014

Петиция: Изискваме да се прекратят сечите и да се направи възстановяващо залесяване.

източник: forthenature.org

От февруари 2014 година в гората на град Шипка в района на Селската Река започна сеч на букови дървета от водосборната зона над водохващането за питейна вода в Шипка. Буковите насаждения имат ключова роля за осигуряването на притока на вода, тъй като кореновата им система служи като своеобразна помпа, която изпомпва подпочвената вода на повърхността. Проблемът със засушаването и недостига на питейна вода в Шипка се увеличава с всяка изминала година, а загубата на тези букови масиви ще утежни този проблем допълнително.

Успоредно със сечта в района на Селската река, от 03.02. 2014 година до 31.07.2014 фирма Делта ЕООД е получила разрешение за извършване на санитарна сеч в района на р. Димовец в гората над град Шипка. По данни получени от Горското Стопанство става дума за изсичане на 10% от боровите насаждения в района. За извозването на тези дървета са създадени 3 нови пътя в гората, при което са отсечени много дървета отделно от въпросните 10%.
Боровите насаждения в района са засаждани в периода 1904 -1911 година от френския лесовъд Феликс Мари-Луи Вожли. Вожли пристига в България по молба на Българското правителство към Франция за съдействие с борбата с ерозията и наводненията.

Разреждането на боровите насаждения намалява устойчивостта им към силните ветрове, характерни за Шипка. Масовата сеч за трите пътя в комбинация с планираните 10% ще доведе до още паднали борови дървета и в крайна сметка излага Шипка отново на риск от ерозия и наводения, за които преди повече от 100 години се е наложило да търсим помощ чак от Франция.

Мястото където е извършена сечта за пътищата беше известна като панорамната пътека на Здравето и беше любимо място за разходка и отдих на гражданите и посетителите на Шипка. Няма съгласие от хората от Шипка за заменянето й с „панорамен път“, напротив този път ще влоши изключително равновесието на екосистемата и възможностите за отдих в този край на Шипка. Аргументите, че пътищата са необходими, за да се свалят дърветата са несериозни за 21 век и явно е необходимо отново да се поучим от опита на Франция в областта на дърводобив с ниско въздействие над околната среда, за който се използват предимно коне или специални малки машини, с висока проходимост през тесни терени.
Проблемът с изсичането на дървета за обслужващи пътища е актуален за цяла България. По този начин се оправдава изсичане на голяма маса дървета, които са извън определените количества. Необходимо е да се обърне внимание на този проблем не само за конкретния случай.

Подписвайки тази подписка изисквам незабавно прекратяване на сечите в района на гр. Шипка по Селската Река и Димовец. Едновременно с това изисквам да се залесят прокараните несъгласувани с местното население, пътища, за да се положи началото на възстановявaнв на нанесените щети. Също да се вземат мерки за прекратяване на порочната практика за изсичане на дървета с цел извозване и съответните щети, които се нанасят на екосистемата с това.

Повече информация тук:

https://www.facebook.com/notes/tatyana-kossekova-birch/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8/10153875745390585