23 март 2010

Заменките са престъпление ... за който не си е платил

Според правителството заменките са престъпление. Обаче, оказва се, че според Министъра на земеделието престъплението не се брои, ако след заменката гората се превърне в хотел и ако инвеститорът си плати....
Каква е точно играта на аграрния министър?

прочетете подробностите в "Сега"

22 март 2010

Позицията ни пред ЕК: Заменките са престъпление

източник: vesti.bg
Министерство на земеделието и храните е готово с позицията за замените на горите и тя ще бъде изпратена на Главна дирекция "Конкуренция" в Европейската комисия

Позицията на България пред ЕК е, че замените са престъпление във връзка с националното законодателство, за което има повдигнати обвинения на длъжностни лица.

(цялата статия - във vesti.bg)

18 март 2010

ГМО няма да има! Честито, Българи!

Днес Народното събрание, съобразявайки се с общественото мнение, прие окончателниоя текст на закона за ГМО. Накратко: ГМО няма да бъдат пускани в природата.

чл. 79 остава във вида на досега действащия закон по предложение на ГЕРБ. Смисъла му е да защитава традиционни български култури - лоза, роза, тютюн, зеленчуци и овощни растения
чл. 80 се е с по-надежден израз сега, в смисъл: Забранява се освобождаването в околната среда по смисъла на раздел 2 и отглеждането на ГМО на следните територии:
1. Защитените територии по смисъла на ЗЗТ и защитените зони от екологичната мрежа по смисъла на ЗБР (Натура 2000); 2. Отстоянията по -малки от 30 км. спрямо ал. 1; 3.отстояния по-малки 10 км. от стационарни регистрирани пчелини по смисъла на Закона за пчеларството; 4. Отстояния, по-малки от 7 км. от полета с биологично земеделие; 5. Отстояния, по - малки от разписаните в приложение 2 за отделни култури на конвенционалното земеделие.
При неспазвене на условията в чл. 79 и чл. 80, лицата и организациите търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева. Така санкцията се вдига с долна граница от 300 на 500 хил. лв. и се предвижда и за юридически лица.


Продължава третият етап на дебата Дробенов/Божинов на тема "ГМО са опасни". Двамата участници представят заключителните си тези. Ако желаете - гласувайте и напишете вашето мение

16 март 2010

Протестите против ГМО утре

София
08:30 ч. – 14:00 ч Градинката между Народното събрание и СУ

Пловдив
12:00 ч. – 13:30 ч Пред община Пловдив

Велико Търново
12:00 ч. – 13:30 ч Пред община Велико Търново

Русе
17:00 ч – шествие От „Вазата”

Плевен
11:00 ч. – 12:00 ч. Пред театър „Иван Радоев”

Варна
16:30 ч. – 18:00 ч. Площад ‘Независимост’ (до шадраваните)

Рудозем
17:00 ч. – 18:00 ч Пред читалище „Христо Ботев”

Кюстендил
12:00 ч .– 13:30 ч. При „Арката”До
Председателя на 41-вото Народно събрание
Г-жа Цецка Цачева
Народните представители в 41-вото Народно събрание
Копие: всички медии
16 март 2010 г.
гр. София
Общо стр.: 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
От организаторите на кампания „България, свободна от ГМО”


Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към Вас отново във връзка с последните промени в Закона за ГМО, приети на 12.03.2010 г. на заседанието на Комисията по околната среда и водите (КОСВ) към Парламента на 12.03.2010 г. и чието гласуване в пленарна зала предстои на 17.03.2010 г. След тримесечна кампания и недвусмислено заявеното обществено мнение против всякакво освобождаване в околната среда и отглеждане на генетично модифицирани организми (ГМО), последните промени не гарантират успешното изпълнение на целта: България – свободна от ГМО, към която заявиха, че се стремят и всички парламентарни сили.

Въпреки многобройните обещания за рестриктивен закон, на път е да бъде приет закон с много пробойни. Той не удовлетворява нашите искания за България, свободна от ГМО. Ние продължаваме да протестираме, защото след три месеца много от предложенията на неправителствени, граждански и браншови организации по закона не бяха взети предвид на заседанията на КОСВ, като не във всички случаи ни беше позволено да ги аргументираме. Междувременно всеки нов вариант на Закона за ГМО, който се предлага, е неясен и объркващ. В момента прилагането на Закона за ГМО би позволило отглеждането и разпространението на ГМО на територията на България.

Исканията ни, които до момента не залегнаха в законопроекта, са:

1. Законът да формулира ясна и конкретна забрана за освобождаване в околната среда и пускане на пазара на всякакви генетично модифицирани хибриди, получени от традиционните български култури, споменати в чл. 79 от досега действащия закон.

2. В чл. 80 да бъде категорично и ясно разписана забрана за освобождаване на ГМО в околната среда и отглеждане на ГМО с търговска цел в защитените територии и в защитените зони от националната екологична мрежа Натура 2000 и на отстояния от границите им, по-малки от 30 км, без допълнителни неясни препратки към други разпоредби от закона.

3. Да бъде адекватно преформулиран чл. 134 и свързаният с него чл. 143 съобразно последните корекции на чл. 80, т.к. в този си вид санкциите важат единствено за длъжностни лица. Санкциите трябва да обхващат всяко лице, което отглежда или освобождава ГМО в околната среда в нарушение на забраната по чл. 80.

4. В чл. 71 да се разпише, че министърът на земеделието и храните не само регистрира, но и дава разрешение за площите, на които ще се отглеждат ГМ култури, само след като са спазени отстоянията и изискванията на този закон (т.е. той ще има компетенцията да отказва, ако не са спазени тези отстояния и изискванията по чл. 80). Както и че разрешението по чл. 71 е задължително условие за законното отглеждане на всички ГМО с търговска цел на територията на България.

5. В чл. 82, третиращ предпазната клауза за разрешени в Европа ГМО, да се разпише временна забрана, докато е в ход процедурата по събиране на информация и доказване на вреда за околната среда или човешкото здраве.

Разчитаме, че сме избрали компетентни законотворци, които ще намерят юридическите формулировки, за да гарантират запазването на българската природа и традиционни култури от разпространението на ГМО.

Смятаме, че изпълнителната власт трябва да поеме политическа отговорност за откровените лъжи и множеството манипулации на българския народ за тези три месеца, за пропиляното време, средства и енергия, които нанесоха трайни щети върху нашите очаквания за адекватно отношение към българското общество.

16 март 2010 г.

гр. София

Декларация се подкрепя от:

Инициативен граждански комитет
Национална асоциация на зърнопроизводителите
Българска асоциация на фермерите
Българска Асоциация Биопродукти
Сдружение "Редки местни породи"
Асоциация „Български пипер”
ФЕРМЕР.БГ
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/ Варна
Информационен портал Farmer.bg
Гилдия на главните готвачи - България
Българска асоциация на пенсионерите
Коалиция „За да остане природа в България”, включваща:
Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, Сдружение „Еко мрамор”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила”, сдружение “Еко Рила” – Самоков, Българска федерация по катерене и алпинизъм и WWF Дунавско–Карпатска програма България.


Пояснения:
Противно на здравите принципи в законотворчеството, последната модификация на чл. 80 препраща към регистрираща процедура (чл. 71), а не към дефиниция. По този начин той не предпазва НАТУРА 2000 от всякакво отглеждане, а забранява полевите опити и отглеждането с търговска цел единствено на тези ГМО, за които първичното заявление е подадено в България. Недостатък на ЗИД на ЗГМО е, че в него не е регламентирано националното одобрение на засаждането в България на одобрените в ЕС ГМО, които са получили общо европейско разрешение чрез друга страна-членка. Законът определя единствено реда за одобрение, когато първичното заявление е подадено чрез България. Съответно не е определен и ред за контрол дали тези насаждения спазват предвидените в закона условия за отглеждане, валидни за ГМО получили първично разрешение в България.
Чл. 71 постановява създаването на регистър на площите, засети с ГМО и определя специфични правила за отглеждането им, които предвид процедурите, разписани в останалата част на закона, са задължителни за подалите първично заявление в България. Той обаче не определя изрично специфично задължение за регистриране в този регистър на площите с ГМО, получили разрешение за ЕС чрез друга страна членка, нито пък в закона съществува санкция, ако отглеждащият не подаде информация за включване в регистъра. Така на практика извън обхвата на закона остава отглеждането на ГМО с търговска цел за ГМО хибриди, получили разрешение чрез подадено заявление в страна членка, различна от България, както царевицата МОН810, царевицата Т25 и картофа „Амфлора” понастоящем.
В чл. 134 санкциите за нарушение на чл. 80 са за длъжностни лица. След като чл. 80 доби поредната си корекция, чл. 134 не се измени съобразно него и на практика санкция за нарушение на чл. 80 няма. За тази санкция съгласно процедурата в чл. 143 се съставя комисия към министър-председателя и случаят се отнася до Върховен административен съд. Резултатът е правен абсурд, т.к. ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване и разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет.
Традиционните култури по чл. 79 са поставени под специалната защита на досега действащия закон. Забраната е от стопанско–икономически характер и поставя като национален приоритет опазването чистотата на сортовете от стратегическа значимост за България. Санкцията за пускане в природата или на пазара на някоя от тези култури в досегашния закон е 1,000,000 лв. Докато санкцията за пускане изобщо в природата без разрешение е 500,000 лв.
При сегашната формулировка в проектозакона се казва, че ако в ЕС бъде разрешен генетично модифициран вид от тези култури, министърът на земеделието и храните ще стартира процедура по предпазна клауза. Но тази процедура е с различен по същността си характер и с неясен изход. А именно – специален научен съвет трябва да разгледа нова научна информация за евентуална вреда за околната среда и човешкото здраве. Чак след като се открие и обоснове такава вреда и тя бъде приета от Европейската комисия, ще е в сила забраната. Това, въпреки уверението на управляващите, е съвсем различна хипотеза от досегашната.

15 март 2010

13 март 2010

“Семената на Заблудата”

Част от тази статия доскоро бе свободно достъпния филм на Джефри Смит – “Семената на Заблудата” (Seeds of Deception). В момента няма достъп до този филм, за сметка на това има два торента, чиито линкове намерихме в интернет и искаме да споделим с вас. .....
вижте статията в ОТРОВА.org

филм: ГМО - неестествената селекция
в този филм ще разберете как в действителност са закрепостени американските и индийските фермери към ГМО

12 март 2010

Одобрени изменения налагат "тотална забрана" за ГМО

Комисията по околна среда и води разглежда предложения за прецизиране на закона, с което се забранява освобождаването и отглеждането на ГМО за всякакви цели
12.03.2010 11:19 vesti.bg
Лъчезар Тошев

Парламентарната комисия по околна среда и води (КОСВ) подкрепи единодушно предложението на депутата Костадин Язов от ГЕРБ, с което се забранява освобождаването на генно-модифицирани организми в околната среда, както и отглеждането им за всякакви цели и пускането им на пазара.
С измененията в чл. 80 на Закона за ГМО (ЗГМО) те не се допускат и в границите на защитените територии и зоните от "Натура 2000", както и на отстояние 30 км от тях.
На извънредното си заседание днес депутатите от комисията разглеждаха предложенията на Язов, както и на народния представител Лъчезар Тошев от Синята коалиция за прецизиране на текстовете в ЗГМО.
Тошев поиска с допълнителния документ да бъдат изяснени по своята същност понятията "освобождаване в околната среда" и "пускане на пазара".
Писмено становище по предложението на депутатите трябва да представи и екоминистерството.
С последните промени в чл. 80 на ЗГМО се забранява абсолютно всичко свързано с ГМО на територията на България, коментира зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева пред журналисти
още по темата
Закон няма, той не работи, всичко е забранено, каза Манева, според която с решението на комисията на практика не се прилага нито една от клаузите на закона, а само чл. 80.
По думите й така се обезмисля съществуването на мораториум, тъй като на практика законът играе тази роля.
Ако получим наказателна процедура за тоталната забрана, имаме готов закон, в който, ако се наложи, ще трябва да се направи само малка корекция в чл. 80, посочи тя.
Зам.-министърът изрази недоволство, че три месеца се разглеждат промените и е загубено много време.
Прецизираме текстовете в ЗГМО с цел да защитим биоразнообразието в защитените територии и в националната мрежа "Натура 2000", обясни по-рано в интервю за БТА Лъчезар Тошев.
"Ограниченията, които депутатите наложиха за отглеждане на ГМО в 30-километровата зона около защитените територии, на 10 км около пчелини и на 7 км от биологично производство, трябва да се отнасят и за разрешените за пускане на пазара ГМО, а не само за тези, които са в процес на изпитание", поясни исканията си депутатът.
По думите му въпреки, че тези отстояния покриват цялата територия на страната, това не забранява продаването на храни от ГМО в магазините - за тях е предвидено да има големи етикети с ясни надписи.
Тошев се надява Европейската комисия да отрази нежеланието на много от страните членки да култивират ГМО, като им даде правомощия сами да решават дали това да става на тяхна територия с промени в съответната директива през лятото.
Надяваме се, че Европейският съюз не е Съветският съюз, и ние ще постигнем тази цел, шегува се той. Разбира се, това означава, че и ние не можем да повлияем или попречим на някоя друга страна да отглежда ГМО, ако реши.
След промени в директивата според депутата България би могла да вземе и още по-радикално предложение, тъй като в момента нямаме генерална забрана, а редица условия, които не допускат разпространение на ГМО у нас.
Народният представител се надява, че общественото вълнение ще се успокои.
Костадин Язов предлагаше редакция на член 80 от закона, който в момента се отнася до действията, които предприема министърът на околната среда, но не и на земеделието. Даването на разрешение за отглеждане на ГМО, което е одобрено от ЕС, става от земеделския министър.
Откакто през 2005 г. влезе в сила ЗГМО при нас не са постъпвали сигнали, че в лаборатории се извършват опити с ГМО.
Няма подобни констатации до момента, увери кратко и ясно по време на парламентарния контрол днес министърът на околната среда и водите (МОСВ) Нона Караджова.
Тя отговори на запитване от депутата Петър Курумбашев (Коалиция за България), според когото съществуват лаборатории, където се правят опити с ГМО в контролирани условия. Като пример той посочи Селскостопанската академия.
Екоминистърката призова народния представител ако има информация за подобни опити, да я предостави на ведомството, което ще я провери и ще предприеме необходимите мерки.

11 март 2010

Дебат: "ГМО са опасни"

В сайта на "Капитал" е отворен дебат на тема "ГМО са опасни".
Дебатът е между двама генетици - Веселин Дробенов (на позиция за твърдението, че ГМО са опасни) и Божин Божинов (на позиция, че ГМО не са опасни).

Ако желаете да гласувате или да покажете вашата позиция, влезте с потребителско име в страницата на вестника.

10 март 2010

Общоевропейска подписка за мораториум на ГМО

Ако не желаете да ни хранят с ГМО-боклуци, ако не желаете да живеем сред природа, създадена в лаборатория и ако не желаете да тънем в мизерия, подпишете петицията до Европейската комисия, в която искаме мораториум върху ГМО:
До Президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо:
Обръщаме се към вас за да поставите мораториум върху въвежданетo на генно модифицирани селскостопански култури в Европа и да създадете независима, етична, научна структура за изследване на въздействията от ГМ-продукти и определяне на закони.

Моля, продължете тук, ако желаете да прочетете оригиналния текст или да се подпишете.
Кажете на възможно повече хора!

Морето започна да си прибира онова, което хотелската мафия открадна

Морето превзе хотели на първа линия в Слънчев бряг

Морето прехвърли плажната ивица и потопи курортния комплекс Слънчев бряг.
Залети са няколко от алеите пред хотел "Гларус", наводнени са още 3-4 други хотела, съобщиха за Dnes.bg жители на курортния комплекс.
Това е станало през последните дни, вследствие на поройните валежи от дъжд и сняг и силния вятър.
Областният управител Константин Гребенаров извърши проверка на място заедно с Гражданската защита.
В момента се извършва отводняване с техника, каза той.
Изгражда се и дига, която да не позволи на вълните отново да залеят комплекса.
След като улиците бъдат почистени, ще започне и работа по отводняване на хотелите.
Тогава ще стане ясно и какви са пораженията от наводнението.
в оригиналната статия има и снимки

Лично аз много се радвам, че морето започна да си прибира това, което мафията открадна от него. Ако мутрите можеха да мислят, щеше да им светне, че този широк плаж се е образувал точно от такива природни явления. По тази причина в нито едно крайморско село или град няма да видите стара къща на пясъка - по традиция се строят навътре в брега, по-далеч от морето.
Да ама не - за мафията пясъкът беше всичко друго, но не и пясък. И резултатът от мутренската мисъл днес е добре подгизнал.
Само едно не ми е ясно. Защо хотелите, построени незаконно с цел укриване на данъци, ще бъдат спасявани с парите от нашите данъци? И защо, по дяволите, общината ще строи бетонна дига насред плажа, след като онези сгради там не би трябвало да съществуват?
doodie

04 март 2010

Писмо от "Природа назаем" до Посланика на САЩ

На вниманието на г-н Джеймс Б. Уорлик, Посланик на САЩ в Република България
Копие: редакцията на вестник "Сега"

Уважаеми г-н Посланик,

Във връзка с интервюто Ви, дадено за вестник "Сега" с подвеждащото заглавие "Един различен поглед върху биотехнологиите в земеделието", бих желал да Ви споделя следното:
Вие няма как да не сте наясно, че правителството на неевропейска държава - пък била тя и САЩ - няма право, особено в лицето на своя Посланик, да се намесва във вътрешната политика на страните-членки на ЕС по въпрос, за който 22 от общо 27-те държави са единодушни: ГМО НЯМА ДА БЪДАТ ПОЗВОЛЕНИ!!! Но след като го правите, значи Ви е платено доста много.
Твърдото и почти пълно единодушие на европейските държави няма да успее да преодолее и новият стар председател на ЕК, г-н Барозу, чиято корумпирана про-ГМО позиция е добре известна. Неговите "благодетели" са същите като Вашите, това е пределно ясно за всеки средноинтелигентен човек, който познава материята на този проблем.
Няма смисъл да се опитвате да обработвате общественото мнение, защото 70% от земята в България е ЧИСТА и българският народ държи тя да си остане такава. У нас Вие нямате и няма да имате многобройни поддържници, а малкото възможни такива ще ожънат това, което са посели - не, нямам предвид ГМО-посевите им, а гнева на обществото!
Хората във Вашата страна се хранят с БАВНОДЕЙСТВАЩА, НО СИГУРНА ОТРОВА, и е излишно да си въобразявате, че това продължава да остава скрито за общественото мнение. Мислещите хора в САЩ, и особено немалкото такива в средите на фермерите, вече се ПРОБУЖДАТ, и Вие много добре го знаете!
Вие също така знаете, че американската ГМО-олигархия започва да губи пазарите си и да настройва все повече хора срещу себе си. Това, както и парите, които Ви плащат тези фирми за изявленията Ви, са причините да се появите в български вестник с такова лицемерно изявление - не се надявайте, че това не ни е пределно ясно. И ние ще го разпространяваме сред колкото е възможно по-широки кръгове. В България вече има ГРАЖДАНСКО общество. Примерът на американската демокрация (но някогашната - защото тя вече не съществува именно във Вашата страна!) е изиграл безспорно голяма роля за изграждането му. Днес обаче идва ред да осъзнаете защо светът мрази САЩ все повече с всеки изминал ден.
Но Вие вече знаете и друго - че не след дълго върхушката във Вашингтон ще бъде ПОМЕТЕНА от огромното обществено недоволство (не само срещу ГМО, разбира се, а изобщо срещу обречената икономическа система на САЩ). Гневът на американското общество ще помете и онези, които Ви плащат, за да проповядвате тези лъжи - престъпните фирми като Монсанто, Пионер и други подобни. Вие и Вашите спонсори много добре знаете, че ГМО не представлява никакво решение на никакви проблеми, и не спасява никакви хора от никакъв глад никъде по света. А е само една огромна и антихуманна машина за пари, създаваща ЗАВИСИМОСТИ - зависимост от пестициди и други химикали, зависимост от плащания на патентни права върху модифицираните геноми, и най-лошото - замърсяване на чисти от ГМО площи, което създава нови зависимости, нови претенции за плащания и нови съдебни дела, завеждани от алчните фирми срещу вашите фермери, които не желаят ГМО, но чиито земи са в съседство с ГМО-площи.
ГМО не увеличават добивите и това е доказано. Светът спокойно може да се изхрани със съществуващите площи, ако те се обработват с подходящи култури по разумен ЧИСТ начин. Ако в Африка се върне соргото, изтласкано от вашата царевица, там няма да има глад. Що се отнася до твърдението Ви, че ГМО е средство против ерозията, глобалното затопляне и не помня още какво, то това е до такава степен смехотворно, че ще го запомня като виц за пред приятели. Аз не Ви съобщавам тези неща - вие не може да не ги знаете - аз просто Ви давам да разберете, че и ние ги знаем, и че ставаме все повече!
Вашата страна плаща на компанията Нортроп-Груман по над един милиард долара за всеки произведен стратегически бомбардировач Б-2. Повече от половин милиард струва всяка от десетките ви ядрени подводници - и то без реална перспектива да бъдат използвани, тъй като, както вие знаете отлично, съвременната война няма да бъде ядрена - тя се води в пакистанските и афганските планини срещу хитри и фанатизирани банди, и няма изглед САЩ да я спечелят скоро. А тя можеше да бъде спечелена, ако във Вашингтон управляваха хора, които са в състояние да водят диалог между културите. Вие обаче не знаете нищо друго освен тревата в собствения ви двор. Вие не разбирате различността, и това създава тероризма и отпушва омразата срещу американския народ - един голям народ, с много достойни хора, немалко от които са мои лични приятели, но които все още не са събрали сили да изритат вашата върхушка и да се освободят. Но идва Видовден, г-н Посланик - доколкото чух, Вие владеете български, а ако не е така, се надявам да Ви преведат правилно този хубав балкански израз.
А гореспоменатите милиарди можехте да ги давате за борба с въпросния глад, който изтъквате като причина за разработката на ГМО. Това са безсрамни лъжи! Вие отлично знаете за какво става въпрос, а ако не знаете, значи са Ви заблудили - поинтересувайте се!
Няма да успеете да пренесете това позорно и античовешко престъпление, наречено ГМО, тук на тази все още незаразена земя!
Пиша Ви качеството ми на ръководител на една от утвърдените и известни български екологични неправителствени организации - Сдружение Природа Назаем, съществуващо и работещо по български и международни проекти в сферата на околната среда (включително и съвместно с няколко поредни български правителства), през последните 17 години.
И в това ми качество Ви заявявам, че ние ще вкараме в комплексна употреба всички методи за ПЪЛНО ДИСКРЕДИТИРАНЕ И ЦЯЛОСТНО ЗЛЕПОСТАВЯНЕ в очите на обществото у нас и по света на политиката на САЩ, Канада и някои други страни по отношение на ГМО - но на първо място политиката на САЩ и американските ГМО-корпорации, разбира се, тъй като те стоят в основата на този гешефт! Излишно е да го казвам, но все пак: колкото и да се опитвате да упражнявате директен или индиректен натиск върху българското правителство (и донякъде да успявате, защото в него разбира се има алчни не по-малко от Вас елементи), българското общество в момента оказва и ще продължава да оказва все по-силен противоположен натиск върху него, и то много добре го знае. Никой не може да издържи прекалено дълго между чука и наковалнята, и в един момент отстъпва. Знаете какво имам предвид. Последните президентски избори във Вашата страна също го доказаха.
За тази цел няма да подбираме средства, защото очевидно и Вие не ги подбирате! Това е война срещу чистата природа и бъдещите поколения, която не е обявена от нас, а от Вашата страна и Вашите ненаситни за пари фирми - и ВИЕ ЩЕ Я ЗАГУБИТЕ, гарантирам Ви!
Тук е мястото да Ви кажа, че освен това съм член и съосновател на една млада, неопитна, но достойна и набираща сили българска политическа партия, която се нарича (познахте!) "Зелените". Не съм упълномощен да говоря от името на партията (за разлика от гореспоменатата организация, която оглавявам и имам право да представлявам). Но бъдете сигурен, че партия "Зелените", наред с някои други политически, обществени и неформални организации, е в авангарда на съпротивата срещу ГМО.
Хвърляйки поглед върху писмото, преди да натисна бутона "изпрати", забелязвам, че съм употребил много пъти думите "знаете, знае, знаят". Това е неслучайно - просто в съвременния свят всички знаят всичко, и времето на преструвките мина, разберете това!
Надявам се да не се скриете, а да застанете открито и да ми отговорите, както и да изпратите до българските медии копие от отговора Ви на това и всички останали възмутени писма, каквито съм сигурен, че сте получили и ще продължавате да получавате. Не си правете труд да отговаряте поотделно - отговорът ви спокойно може да бъде общ до всички, тъй като изпратените до Вас писма без съмнение ще са в еднакъв тон - в българското общество няма две мнения за ГМО, както вече посочих по-горе! Освен ако някой продажен български институт или фирма от платения слугинаж на Монсанто не Ви помогнат с някое скалъпено писъмце...

Стоян Йотов
(Председател)
www.bornat.org

03 март 2010

ГМОтата на Монсанто са безвредни? Глупости - вижте резултатите от изследванията

doodie

Напоследък ни натрапват няколко царевични хибрида, противно на нашето желание. Монсанто твърдят, че са безвредни за здравето ни. Дали е така? Предлагам на вашето внимание една статия, в която са изследвани тези "безвредни" творения:

A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health
Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier, Gilles-Eric Séralini
Int J Biol Sci 2009; 5:706-726 ©Ivyspring International Publisher
[Сравнение на ефектите от три ГМ житни сорта върху здравето на бозайниците]

Статията проследява прецизно изследване с хранене на плъхове в продължение на три месеца с различните изделия на Монсанто. Резултатите са впечатляващи по количеството изменения във функцията на бъбреците и черния дроб, в състава на кръвта и урината, и даже в образуването на тумори. От изследването ясно се вижда, че това, което Монсанто наричат "царевица" не трябва да се яде. Със сигурност обаче генно модифицираната царевица може да се използва като отрова за мишки.